Ano na baga ang totoo?
Select messages from
# through # FAQ
[/[Print]\]

USAP PAETE -> Inspirational and Spiritual

#1: Ano na baga ang totoo? Author: kabesang tales PostPosted: Thu Feb 07, 2013 12:25 pm
    —
Relihiyon ang paksa na tinutukoy ko. Noon ay mabibilang sa daliri ng isang kamay ang dami ng relihiyon sa Paete. Pero sa ngayon ay naglabasan na ang ibat-ibang klase ng pananampalataya. Marahil ay sa paghahanap ng angkop na seremonya, aral at banal na salita kaya naglabasan ang Katolito, Aglipat, Manalo o Matalo mga Debote(kay San Miguel) at marami pang iba.
Pero saan tayo patutungo sa dami ng landas na ating tinatahak?
Baka ang kauwian ay ang pagkawala ng paniniwala sa lumikha, tulad ng sinasabi ng relihiyong Jainism, 6th century B.C. ng India. Ito ang kanilang paniwala:
The doctrine that the world was created is ill-advised, and should be rejected. If god created the world, where was he before creation? If you say he was transcendent then, and needed no support where is he now? No single being had the skill to make the world- for how can an immaterial god create that which is material? How could god have made the without any raw material? If you say he made this first, and then the world, you are face with endless regression.
If he created out of love for living things and need of them he made the world; why did he not make creation wholly blissful, free from misfortune?
(Salin tagalog) Kung ang daigdig ay nilalang ng diyos, nasaan siya bago niya ginawa ang paglalang sa daigdig?
Kung ang diyos ay walang hangganan ang kakayahan, ay nasaan siya ngayon?
Walang sino man ang makalilikha ng daigdig dahil sa paano makalilikha ang isang hindi mo makita, mahipo o maramdaman ng mga bagay na nakikita at nadarama.
Paano makalilikha ang diyos ng daigdig kung wala siyang materyales?
Kung siya ay lumikha dahil sa pagmamahal niya sa mga may buhay, ay bakit hindi niya ginawang kompleto ang kaligayahan ng kanyang mga nilalang at walang kapahamakan, hirap at pagdurusa?
Maganda itong pag-usapan dahil sa ang tutunguhin ay ang pagsasalungatan ng relihiyon at agham(siyensya). Katulad ng pahiwatig ng bibliya na ang daigdig ay anim na libong taon ang edad. Ang sabi naman ng mga scientists ay 4.55 billion yrs.old ayon sa radioactive dating.
Ayon din sa mga siyentifico, batay sa Theory of Evolution ni Charles Darwin ang pag-uumpisa ng pinagmulan ng tao ay aksidente. Na ang pinagsimulan ay ang mga malilit na elemento tulad ng quarks at electrons, naging insecto, naging hayop na gumagapang, naging apes(matsing) hanggang maging tao. Sa panig naman ng relihiyon ay ang Creation ang batayan ng pagsisimula ng tao. Alam pa rin natin sina Eba at Adan, ang mansanas, ahas at Paraiso.
Dahil sa dalawang panig ang ating tinatalakay kaya magandang makabasa tayo ng opinyon ng bawa't isang mambabasa. Sana rin ay magkaroon ng output sa posting na ito ang mga beautiful minds ng mga Paetenians na nasa fields of science, pero ang pananalig sa lumikha ay nananatili pa rin. Salamat po.

#2:  Author: Tukmol PostPosted: Fri Feb 08, 2013 3:39 am
    —
Kabesang Tales,

Maganda itong talakayin, subalit pauna, huwag itong personalin, ang mga pahayag at palitan ay ituring na paglilinang ng isipan at hindi para mantuligsa o manghamak ng kapwa o relihiyon.

Itong paksang ito ang pinakaiiwasan ng mga Administrator at may-ari nitong site sa dahilang napaka-controversial.

Subalit kung ang makikilahok ay mature na maituturing ay hindi naman ito sukat na ipagkagulo o ipagkalabu-labo.

Alin ang totoo?

Para sa akin heto ang totoo, ang siyensiya ay mabuti, hindi ito kailan man naging kalaban ng tunay na relihiyon, sa katunayan, napakaraming naghihirap na tao ang natulungan ng siyensiya sa pagsugpo ng mga sakit at karamdaman.

Dahil sa siyensiya naunawaan natin kung papaano imiinog at tumatakbo ang santinakpan.

Naunawaan natin ang batas ng sanhi at epekto. Nakapagpamulat sa ating mga kamangmangan.

Ang siyensiya lakipan ng tunay na relihiyon ay makapagdudulot ng Paraiso sa lupa.

Ito ang dahilan;

Sa pamamagitan ng tunay na relihiyon, maiiwasan ang pang-aabuso sa kapangyarihan, pang-aabuso sa kapwa, mga paniniil, mga katiwalian.

Ang tunay na relihiyon ay nagpapalaya sa tao, mula sa tanikala ng kasamaan at kaitiman ng budhi.

Ang siyensya ay nag-aaral sa mga materyal na bagay, samantalang ang relihiyon ay nag-aaral naman tungkol sa espiritwal na bahagi ng pagkatao, magkaiba ang dalawa, at hindi maaaring ipagkumpara.

Kung ang paniwala ng iba ay galing tayo sa hayup, hindi nakapagtataka na hayup talaga ang ating pag-uugali. Ngunit kung ang paniwala naman ng iba ay nilikha tayo ayon sa wangis ng Diyos, aba'y isang magandang bagay ang maging maharlika ang pag-uugali, magalang, kapita-pitagan, at nagsisikap na maging karapat dapat na tawaging mga anak ng Maharlika.

Nasa sa tao na lamang ang pagpili kung ano ang paniniwalaan, sapagkat sa bandang huli, lilitaw din ang katotohanan, at kung tayo ay nasa panig nito, wala tayong pagsisihan kailan man.

#3: ano na baga ang totoo Author: kabisang talim PostPosted: Fri Feb 08, 2013 8:53 am
    —
maraming bagay tayo na dapat isipin bago tayo mag alinlangan sa ating Diyos,palagay ko ay talagang tayo ay likha ng diyos at hindi galing sa mga dating hayop tulad ng matsing o unggoy,kung yan talaga ang ating pinanggalingan bakit ngayon ay di na sila nagiging tao na tulad natin sa ngayon,sa tinagal tagal ng panahon bakit di pa sila nagbabago ng anyo,isa laang ito na dapat ninyong isipin bago tayo mag isip na laban sa ating Pangnoong Hesus..

#4: RIP usap paete Author: guest PostPosted: Fri Feb 08, 2013 7:38 pm
    —
bye,bye usap.

#5:  Author: Kulaspiro PostPosted: Sun Feb 10, 2013 2:33 am
    —
Quote:
Kung ang daigdig ay nilalang ng diyos, nasaan siya bago niya ginawa ang paglalang sa daigdig?
Kung ang diyos ay walang hangganan ang kakayahan, ay nasaan siya ngayon?
Walang sino man ang makalilikha ng daigdig dahil sa paano makalilikha ang isang hindi mo makita, mahipo o maramdaman ng mga bagay na nakikita at nadarama.
Paano makalilikha ang diyos ng daigdig kung wala siyang materyales?
Kung siya ay lumikha dahil sa pagmamahal niya sa mga may buhay, ay bakit hindi niya ginawang kompleto ang kaligayahan ng kanyang mga nilalang at walang kapahamakan, hirap at pagdurusa?


Isa-isahin natin;

Kung ang daigdig ay nilalang ng diyos, nasaan siya bago niya ginawa ang paglalang sa daigdig?

May mga bagay na hindi natin kayang maunawaan, at isa na dito ang tinatawag na "Different Dimension", tayo ay kumikilos lamang sa tinatawag na material dimension, isang daigdig na binubuo ng materyal na bagay gaya ng mga bituin, planeta, mga ulap at alabok na matatagpuan sa sansinukob. Napakaluwang nito at tila ba walang hanggan. Mayroon itong simula at mayroon ding wakas, tayo ay nabubuhay sa isang "Finite Universe", isang araw, ang sansinukop na ito ay lilipas at mawawala, matutunaw at muling isisilang sa ibang anyo.

Ang Diyos ay lagpas sa Material Dimension, lagpas lagpas siya sa isang Material Universe, di gaya ng tao na mayroong nakaraan, kasalukuyan at kinabukasan, ang Diyos ay labas dito, maaari Niyang tingnan ang simula at wakas sa iisang iglap. Siya ang gumawa ng batas dito, at maaari Niya itong i-modify of kaya'y baliin ayon sa Kanyang nais. Hindi Siya nasasakop at maaaring masakop ng batas na Siya ang may likha.

Kung ang diyos ay walang hangganan ang kakayahan, ay nasaan siya ngayon?

Siya ay nasa lahat ng lugar at panahon. Hindi siya nasasakop ng "Space and Time" kaya hindi Siya kailanman maaaring limitahan nito. Hindi rin natin nakikita at nararamdaman sapagkat Siya ay Espirito samantalang tayo ay material.

Walang sino man ang makalilikha ng daigdig dahil sa paano makalilikha ang isang hindi mo makita, mahipo o maramdaman ng mga bagay na nakikita at nadarama.

Gusto mo bagang kumilos Siya ayon sa iyong pang-unawa? Hindi Niya obligasyon na ikaw ay pagbigyan, pero oo, bumaba Siya ayon sa ating level, at Siya'y minsang namuhay na kasa-kasama natin, ang Diyos na hindi natin kilala ay nagpakilala. Hindi Siya malayo o napakataas na hindi natin maaabot, at dapat alayan ng sakripisyo gaya ng tradisyon ng Mayan Civilization na kumikitil ng buhay, dumudukot ng tumitibok pang puso at patuloy ng nagbubuhos ng dugo upang Siya ay alayan. Hindi ganoon ang tunay na Diyos, Siya ay mapagmahal at mahabagin, mapagpatawad at maamo, hindi Siya malupit, bagkus ay maawain kagaya ng ipinakita at ipinamuhay ng Kanyang anak na si Jesu-Kristo.


Paano makalilikha ang diyos ng daigdig kung wala siyang materyales?

Kung hindi Niya ito kayang gawin, hindi Siya maituturing na Diyos, subalit dahil nagawa nga Niya na lumikha ng bagay mula sa wala, ito ang nagpapatunay na Siya ay totoong Diyos.

Kung siya ay lumikha dahil sa pagmamahal niya sa mga may buhay, ay bakit hindi niya ginawang kompleto ang kaligayahan ng kanyang mga nilalang at walang kapahamakan, hirap at pagdurusa?

Sa simula pa lang ay nilikha Niya na maganda at kaaya-aya ang mga bagay. Sa aklat ng Genesis sa Banal na Tipan, isinasalaysay dito na, sa umpisa, ay maganda ang mga bagay, napakaganda nito. Hanggang isang araw, ang kagandahan nito ay napawi, nang ipasiya ng mga tao na humiwalay sa Kanya. Para bagang sinabi ng tao na,"Ayaw ko sa iyo Diyos, ayaw ko na pinakikialaman mo ako sa nais kong gawin, ayaw kong sundin ang utos mo na huwag kainin ang bunga ng pagkaalam ng mabuti at masama, gusto kong maging tulad ng Diyos na kayang magpasya para sa kanyang sarili."

Hindi kailan man ninais ng Diyos na magdusa ang Kanyang mga nilalang, subalit, sa laki ng Kanyang kapangyarihan, itong nag-iisang bagay na ito ang hindi Niya magagawa kailan man. "HINDI NIYA MAGAGAWANG PUMILI PARA SA MGA TAO NA KANYANG NILALANG, HINDI NIYA MAGAGAWANG MAGPASYA PARA SA KANILA" Iginagalang Niya ang ating mga naging kapasyahan, at dahil aayaw natin sa Kanya, hindi Niya ipinilit ang Kanyang sarili. Ayaw man Niya subalit ito ang nagbunsod ng pagdurusa sa sansinukob.

Kapag wala Siyang direktang paghahari, palaging naroroon ang pang-aabuso, ang mga pang-aapi, ang mga paniniil, pagpatay at pamumuksa.

Mula ng bitiwan ng Diyos ang direktang paghahari sa ating daigdig, doon nagsimula ang mga pagdurusa, at katunayan ang mga pagdurusang ito ay bungga ng ating paglabag. Kanyang sinabi:

"Dahil sinuway ninyo ang aking kautusan, ikaw lalaki ay maghihirap sa iyong buong buhay, magmumula sa iyong pagpapawis ang iyong ikabubuhay, ang lupa ay isinumpa dahil sa iyo, ito ay tutubuan ng mga dawag at mga tinik, paghihirapan mo ang pagbubungkal nito, at ikaw babae, ay magnanasa sa iyong asawa, at maghihirap ka sa pagluluwal ng inyong magiging anak."

Sa salit-saling lahi at halos patuloy ang mga pagdurusa, mga pang-aabuso, at mga paniniil, mga kasamaan, digmaan at patuloy na pagkitil ng buhay.

Hindi ito ginusto ng Diyos, bagkus ay direktang sanhi ng ating paglabag, ng ating pagpili, ng ating pagnanais na mabuhay nang walang direktang pakikialam ng Diyos.

Sa Bagong Tipan ay sinabi ng Panginoong Jesus, "Ang mga mahihirap ay palagi ninyong makakasama, samantalang Ako ay minsan n'yo lamang makakasama" (Tumutukoy ito sa makalupang pamumuhay dito sa mundo)

Patuloy na mayroong mahihirap sa mundo sapagkat taglay natin ang kamalian at mga pag-uugaling naglayo sa atin sa Diyos. Mga ugaling gaya ng katamaran, ng panlalamang ng mga mayayaman, at pagbabalewala para doon sa mahihirap. Pang-aabuso ng mga maykapangyarihan, panggigipit sa mahihina at mahihirap na hindi kayang ipagtanggol ang kanilang sarili. Mga kabuktutan at panlalamang sa kapwa.

Hindi ginusto ng Diyos ang ganitong pagdurusa, subalit hindi rin naman magpapatuloy ang ganitong sitwasyon sapagkat sa bandang huli ay wawakasan din Niya ito. Hinahayaan lamang Niya ito pansamantala upang malubos ang processo ng pagsala, ang patuloy na pagdadalisay para doon sa pumipili na Kanyang pagharian. Sa bandang huli, muli Niyang lilikhain ang isang "Bagong Daigdig", na kung saan ay wala na ang mga kasamaan, wala na ang pagdurusa, at tuwiran na Siya na ang maghahari, sapagkat kung saan Siya ang naghahari, ay naroroon ang katiwasayan, ang kapayapaan, ang pag-ibig at pagmamahal, ang pagkalinga, ang habag at kaawaan.

Ikaw, ako, tayo, sino ang paniniwalaan natin?

#6:  Author: guest PostPosted: Sun Feb 10, 2013 8:03 am
    —
Paniniwalaan ba ninyo ang mga taong hindi alam ang kanilang mga pangalan,mganga haka haka ang inilalagay at hindi katotohanan sapagkat hindi nila alam ang kanilang tunay na pagkatao,sila bay hayop o tao na sumulat ng bibliya? KUNG ANG DIOS NINYO AY MAY PANGALAN , bakit kayo nagtatago sa ibang anyo? sapagkat kayo ay mga peke at kulang ang nalalaman sa katotohanan. Hindi sa bibliya, common sense po lamang, kaya maraming yumayaman sa manga hakaan. Ito ang tunay nakatotohanan.

#7: Malalim na usapin ito Author: Mario Ramos PostPosted: Sun Feb 10, 2013 2:37 pm
    —
Walang makakasagot ng inyong pinaguusapan, malalim na masyado.

#8:  Author: Kulaspiro PostPosted: Mon Feb 11, 2013 9:38 am
    —
.

Ginoo/Ginang na Guest;

Pinipili ko na ituon ang pansin sa pagtuklas ng katotohanan sa halip na patulan ang pagtuligsa mo sa aking pagkatao. Hinusgahan mo na agad ang katauhan ko, subalit hindi naman ako nagagalit, karapatan mong ilahad ang iyong paniniwala.

Ang Biblia sa teknical nitong kahulugan ay "Aklat ng mga Aklat". Binubuo ito ng halos ay mahigit na 60 mga aklat. Hinati sa Lumang Tipan at sa Bagong Tipan.

Ang Lumang Tipan ay binubuo ng 5 aklat na sinulat ni Moises at kadalasan ay tinutukoy ding "Mga Batas" kasama ng iba pang sinulat ng mga propeta na karamihan sa kanila ay pinatay ng lahing Hudyo sa katulad ding dahilan na pinatay nila ang Panginoong Hesus, sa akusasyon na sila daw ay mga huwad at lapastangan sa Diyos.

Ang Bagong Tipan ay mga aklat naman na sinulat ng apat na pangunahing Evanghelista gaya nina Mateo, Marcos, Lucas at Juan at iba pang disipulo ng Panginoon gaya ni apostol Pablo na pinatay din ng mga Hudyo sa parehong akusasyon.

Ang Biblia ay siyang mayroong pinakamatandang "Manuscript" - ito ay ang orihinal na sulat kamay na pinagkuhanan upang ito ay malimbag sa kasalukuyan nitong anyo.

Ang pinakahuling Manuscript ay ang tinatawag na "Dead Sea Scroll", na natagpuan ng isang pastol sa Israel habang siya ay namamahinga sa yungib sa gitna ng kainitan ng araw. Ang sulat kamay na ito ay lubhang luma na at tinatayang mahigit na dalawang libong taon na kaya't maingat nila itong iningatan at nakadispley ngayon sa prominenteng aklatan sa mundo.

Sa pagsasaliksik ng mga "Scholar", ang siping ito ay nanatiling totoo sa nalimbag nang mga sipi ng aklat ni "Isiyas" ng Lumang Tipan.

Ang Bibliya na alam natin ay mayroon pang ibang mga aklat na tinatawag na "Apochrypa" kabilang dito ang "Macabees" at iba pang mga aklat na hindi isinama ng mga naunang "Biblical Scholar" sa dahilang wala itong "Cross Refference" sa kasalukuyang 66 na aklat ng Biblia. Ang gumagamit ng mga aklat ng Apochrypa bukod sa Luma at Bagong Tipan ay ang mga Katoliko Romano lamang.

Sa makatuwid, ang Biblia ay nasulat sa nalooban ng libong mga taon, ng iba't-ibang mga tao na nabuhay at namatay na. Hindi sila mga hayop, kundi mga tao na tapat na sumusunod sa tagubilin ng Diyos at ito'y pinagbuwisan ng kanilang mga buhay.

Maraming manloloko sa ating panahon ang gumagamit nito upang sila ay magpayaman, kasama na doon ang mga "Televangelist" na marami din tayo niyan sa Pilipinas.

Tayo ay tinagubilinan ng Panginoong Jesus, sa ika 24 na kabanata ng aklat ni Mateo, na sa huling mga araw, at ako'y naniniwala na talagang naririto na tayo, "Na maraming mga huwad na propeta ang sisibol, at marami silang maililigaw pati na rin ang mga hinirang. Makikilala natin sila sa kanilang mga bunga."

Ang mabuting puno ay nagbibigay ng mabuting bunga, subalit ang masamang puno ay nagbibigay naman ng lason na nakamamatay.

Nasa sa iyo na ang pagpapasya.

#9: Hinay-hinay lang Author: Ric Sanchez PostPosted: Mon Feb 11, 2013 9:56 am
    —
Guest with "FULL OF COMMON SENSE", hinay- hinay lang sa pagbanat...mayaman ka na siguro sa kahahaka..magbigay ka nang iyong kahakaan..and let see...

#10:  Author: guest PostPosted: Mon Feb 11, 2013 10:02 am
    —
Hindi ko hinuhusgahan ang iyong pagkatao, kung meron kang ipinararating sa tao tungkol sa Dios,dapat ilagay mo ang pangalan mong tunay, hindi yung pekes na pangalan,paano maniniwala sa yo ang tao? kung ikaw mismo hindo mo alam ang tunay mong pangalan. Gusto mong maniwala ako sa yo? Ipakita mo kung sino ka at bibigyan kita ng respeto, tulad ni Ming, inilalagay nya ang tunay niyang pagkatao, tumulad ka sa kanya,respeto ang ibibigay ko sa yo, otherwise pasensyahan tayo dahil hindi taos ang mensahe ninyo. Hindi ganyan ang mensahe ng Dios. Hindi pahulaan ang pagkatao ng panginoon,kayo mismo hindi ninyo iginagalang and mensahe ng panginoon sapagkat hindi taos sa puso ninyo ang inyong sinasabi dahil nagtatago kayo. Nagtatago baga ang panginoon?

#11:  Author: Kulaspiro PostPosted: Mon Feb 11, 2013 3:32 pm
    —
Quote:
sapagkat kayo ay mga peke at kulang ang nalalaman sa katotohanan.


Yan ang sinabi mo Ginoo/Ginang Guest;

Nasabi mo yan sapagkat hindi kami nagpapakilala. Ano ang tawag diyan? hindi ba yan panghuhusga?

Respeto, Paggalang?

Hindi ko hinihingi ang tunay mong pangalan sapagkat;

1. Labas sa usapang ito ang pagkatao ng kalahok

2. Higit na mahalaga ay ang paksa

3. Bawat tao ay may kani kaniyang paniniwala at hindi maituturing na paggalang kung ipagpipilitan natin sa kanila ang ating pansariling pananaw.

Ako'y anak ni Kulas, kaya Kulaspiro ang pangalan ko, Jr. ako ni ama.

Inalipusta ko ba ang ibang tao sa mga pinagsusulat ko?

Hinusgahan ko ba sila dahil hindi ayon sa gusto ko ang sinulat nila?

Ako ba? Sino ang tunay na nanghuhusga?

#12:  Author: guest PostPosted: Mon Feb 11, 2013 4:09 pm
    —
15 ghost employee,collecting 45Kmonthly sa munisipyo, haka o hindi. Yan Ric Sanchez ang sample ng haka ko. You see,I admire you coz you can put your name in your statement.I am trying to correct what's wrong,so here it is,you want names? It is very sensitive and you people might as well know it.

#13: respeto? Author: Guest PostPosted: Mon Feb 11, 2013 7:44 pm
    —
..sino nga baga ang dapat igalang o irespeto:

1. yung taong mapanglait o mapang husga? O

2. yung taong pinili na hindi mag pakilala subalit may hinahon, hindi
mapanuri at may paggalang sa kapwa?

#14:  Author: Guest PostPosted: Tue Feb 12, 2013 11:23 pm
    —
guest wrote:
15 ghost employee,collecting 45Kmonthly sa munisipyo, haka o hindi. Yan Ric Sanchez ang sample ng haka ko. You see,I admire you coz you can put your name in your statement.I am trying to correct what's wrong,so here it is,you want names? It is very sensitive and you people might as well know it.


....talagang haka ito hanggang hindi napapatunayan...sa ngayon ito

ay isa lamang napakabigat na paratang..walang resibo wika nga

...inadmissible, does not count, would not stand...

#15: Inspirational and Spiritual Author: Guest PostPosted: Wed Feb 13, 2013 7:52 am
    —
Kahit sa Inspirational and Spiritual ang pinaguusapan, mga taga Paete ay talagang walang modo. Nauuwing lahat sa husgahan at alitan. Tigilan nyo ng mag post dito sa Usap dahil hindi lang kayo nakakahiya sa balana kundi na pati sa inyong sarili. Ipinakikita ninyo sa madla ang mga ugaling Paete style. Mga walang respeto sa isa't isa at kapwa manhid ang mga mukha. Ginoong MODERATOR, tanggalin nyo na lang ang Usap Paete sa website para wala ng eksena na kamukha nito.

#16:  Author: guest PostPosted: Wed Feb 13, 2013 8:16 am
    —
Ayos baga toto Gil?

#17:  Author: Rico Sanchez PostPosted: Wed Feb 13, 2013 10:23 am
    —
..guest(small "g")..malaking kaso yan..mga sumasahod na multo..malaking "issue" sa halalan yan..pero huwag kang mag ala-ala, pansamantala lang ang yaman nila..pag singil sa kanila "bigtime"..may tubo..(kung hindi sila magbabago at hihingi nang kapatawaran sa kanilang ginawa sasayad sila)...kaya suhestiyon ko mula sa ating dalawa, ipauso natin ang kabutihan, katapatan at pagmamahalan sa isa't isa...mahirap gawin pero kakayanin..kung naniniwal ka sa Poong Lumikha at sa Kanyang anak na si Jesus..ipag patuloy mo ang iyong pananalig, hindi ka Niya pababayaan, kung hindi ka naman naniniwala, huwag kang magalaala isasama ka namin sa aming mga panalangin na sana ay matagpuan mo Siya.. na nagaantay sa'yo....GOD BLESS!!!

..Guest(big G)..hnay-hinay din lang..huwag mo namang sabihing tayong mga tiga-Payti ay walang modo (kung tiga-Payti ka rin)..hindi mo baga napapansin yong mga bumabanat nang mga "style" na bumabagay sa isang walang modo ay malimit na hindi nagpapakilala..baka hindi sila tiga-Payti(baka lang po)..huwag mo namang imungkahi na ipasara ito..baka makinig sa iyo ay sayang...ganito na lang ang ating gawin..parang namumulot nang santol o lanzones..pulutin na lang natin yong puwede pang pakinabangan(kainin o gawing minatamisang santol-yong santol hindi yong lanzones) at itapon o yurakan yong bulok..God Bless!!

#18:  Author: Guest PostPosted: Wed Feb 13, 2013 12:08 pm
    —
Everytime na lang, naguumpisa sa good natured mental joust later on napupunta sa walang katapusan ng bangayan.

#19: Ituloy natin ang Argumento. Author: Kabesang Tales PostPosted: Sun Feb 17, 2013 2:13 pm
    —
Kapag palaging aayon sa sinabi o mungkahi ng ibang tao ay hindi lalabas ang mga bagong ideya o mga kaisipan. Tayo naman ay nagpapaliwanagan lamang. Kaya sige sabihin mo ang nasa isipan mo at kami ay gayon din ang gagawin.
Ang paniwala ko ay naging Kristiyano ang mga Filipino noong dumating ang mga kastila, March 16, 1521. Sa pamumuno ni Ferdinand Magellan ay ibinaon nila ang krus na sagisag ng kristiyanismo sa Limasawa, Leyte. Ang ibang nasyon na nasakop din ng mga kastila ay may sariling version kung paano sila nagkaroon ng relihiyon kristiyano: noon ay maligaya kami sa aming dating relihiyon, nasa sarili kaming lupain. pero dumating ang mga dayuhan na may dalang banal na aklat. sinabi nila sa amin na ipikit ang aming mga mata at manalangin. ginawa namin ito at nang imulat namin ang aming mga mata ay napasaamin ang banal na aklat at ang mga dayuhan na ang nagmamayari ng aming lupain.
Ang Pilipinas naman ay nanatiling sakop ng mga kastila sa loob ng 377 years. Natapos lamang ito noong matalo ni Admiral Dewey ng amerika si Admiral Montojo ng espanya sa Battle of Manila Bay noong 1898. Sa loob ng mahigit na tatlong daang taon ay naging pangunahing impluensya sa kalinangan(culture) ng Pilipinas ang turo at aral ng mga kastila. Unang-una ay ang kristiyanismo.
Maganda ang aral ng kristiyanismo: sampong utos ng Diyos; Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos espirito santo na tinawag na Holy Trinity; maging mabait habang nabubuhay sa daigdig para magkaroon ng gantimpala sa kabilang buhay- ang mapunta sa langit at hindi sa impiyerno.
Pero sa mga taong likas na mausisa ay nagtatanong ng: nasaan baga ang langit at impiyerno? kung pagkamatay ko ay mabubulok ang aking katawan at hihiwalay ang kaluluwa, ay paano pa makikilala ang aking kaluluwa na ako ito at hindi ang kung sino? Pati na aral na ang Diyos ay nasa lahat ng bagay ay pinagdududahan ni Mananong. Ibig daw bang sabihin ay kung naglalaban ng larong tennis si Tulume at si Gusting ay nasa kaliwang kamay ng Diyos si Tulume at nasa kanang kamay si Gusting. Nahahati ngayon ang kaluoban ng Diyos sa pagpanig sa alin man sa dalawang tao. Paano pa kung ito ay giyera na maraming tao ang kasangkot?
Sa panig ng maka-Diyos ay may nagsabi na: There are no atheist in the foxholes.(Walang hindi naniniwala sa Diyos sa mga sundalong nangasa-foxholes). Sabi rin nila na, kung hindi ka maniniwala sa Diyos ay wala kang masisisi sa iyong pagkakamali o naging kapalaran na hindi maganda.
Kung ang simpleng posting ay nauuwi sa bangayan, ito ay natural lamang na mangyari. Hindi nakapagtataka. Ang tao ay bahagi ng kalikasan kaya may oras na magiging magulo, masagkal, mahirap idirecta ang intensyon. Ito ay sakop ng kaisipang CHAOS(keyos). Isang sitwasyon kung saan ang isang pangyayari ay naguumpisa sa simple o payak tungo sa pagiging masalimuot, magulo at nawawalang ng kaayusan. Ang kaisipang ENTROPY naman ay degree of disorder or uncertainty in a system. Gaano kagulo, positive, comparative o superlative ba ang nagaganap sa chaos? Abangan....

#20:  Author: Ulong Purol PostPosted: Mon Feb 18, 2013 12:44 am
    —
Kabesang Tales,

Ako'y naaaliw nitong mga sinusulat mo.

Ang kahulugan ng "Cabesa" sa salitang Espanyol ay "Ulo", kaya ang kahulugan ng pangalan mo sa matuwid nitong baybay ay, "Matalas na Ulo", kaya hayaan mong gamitin ko naman ang "Ulong Purol", bilang bansag ko sa aking sarili.

Sa ating kasaysayan bilang bansang "Indio" ayon sa mga Kastilang dayuhan, masasabi nating ginamit ng mga dayuhan ang relihiyon upang tayo ay masupil.

Tinuruan ang ating mga kababaihan na mangumpisal sa pari upang sila ay mapagsamantalahan at gayon din upang malaman nila sa ating inosenteng mga kababaihan kung sino-sino ang miyembro ng mga insiyureksiyon. Sinakop at kinamkam ang ating mga lupain.

Sa makatuwid, ang dayuhang lahi na ito na mapaniil at mapanghamak ay tunay namang mga "Ipokrito", itinuturo nila ang Diyos na makatarungan at mahabagin, subalit ipinakita naman nila sa kanilang pamumuhay ang kabalintunaan nito. Mapanlait sila at mapangmata, tinuring nilang mababang uri ang ating lahi at inalipin, pinagsamantalahan at inalipusta. Hindi nakapagtatakang taglay natin magpahanggang ngayon ang ganitong mga pag-uugali, sapagkat nalahian na rin tayo ng mga Kastila, ang dugong dumadaloy sa atin ay may bahid na rin ng dugong dayuhan.

Mula sa lahing Indio na ito ay sumibol ang isang henyo sa katauhan ni Gat Jose Rizal.

Hindi lamang pinabulaanan niya ang paratang ng dayuhan kundi, sa pamamagitan ng kanyang pamumuhay ay ipinakita niyang, siya ang tunay na kumikilala sa Diyos. Hindi niya kailangan itong ipangaral sapagkat ipinamuhay niya ang tunay na diwa ng pagiging isang Kristiyano. Namatay siyang isang matuwid, at higit na pinahahalagahan ang espiritwal na bagay, gaya ng pagmamahal sa inang bayan, ang pagtuturo sa kabataan ng kapaki-pakinabang na gawain kagaya ng pagsasanay sa mga palakasan o "Sports", mga sining ng pakikidigma o "Martial Arts", ang kahalagahan ng edukasyon o pagiging mulat ng mga mata sa katotohanan. Ginugol niya ang mahahalagang sandali ng kanyang buhay upang ibahagi sa kapaki-pakinabang na gawain, at hindi ang pagkagumon sa mga bisyo at kalayawan. Hindi mo rin kababakasan ng panlalait ang kanyang mga pag-uugali sapagkat ang kanyang "character" ay hinubog ng pagmamahal at pagpapahalaga sa kapwa.

Kaya ngayon, sino baga ang dapat nating sundin, ang ugaling dayuhan o ang ugali ng ating pambansang bayani?

Parehong dumadaloy sa ating mga ugat ang kanilang dugo.

#21: Makikidawdaw nga po ang Batang Quinale Author: MingLocation: Georgia PostPosted: Mon Feb 18, 2013 9:10 am
    —
Magpapasintabi po muna ako, mga kababayan. Ang ganang sa akin po ay pakikitalakayan lang po at ngayon pa lang po ay sinasabi ng tahasan at tuwiran, iginagalang ko po ang inyong mga saloobin, mga binibitiwang katwiran, at mga katanungan.

Heto po ang ganang sa akin:

Si Pedro at Maria ay may limang anak. Sila any mga ulirang magulang at simulang isilang ang kanilang mga supling na bunga ng kanilang pagmamahalan ay iminulat nila ito sa pagmamahal at pag-aaruga na hindi matatawaran. Sa kanilang pagdarasal, kasama ang lumalaking mga anak ay ipinakilala nila ang Diyos sa kanilang pamumuhay.

Sa pagdaan ng mga taon ay nakilala nila isa-isa ang mga anak nila. May nakita silang mga kakanyahan, pag-uugali, pagkilos, pakikitungo, pagkilala, paggalang, at maraming ugali na ibang-iba sa bawat isa. Sa kanilang pag-uusap ay maraming katanungan ang napagtuunan sa kanilang talakayan.

Parepareho sila ng nilakhang tahanan, pare-pareho ang naging mga aral at halimbawa, magkakasama silang sumisimba at tumatawag sa Diyos, iisa ang mga pangaral na kanilang ipinaalaala nang walang sawa, subalit bakit kaya iba-iba ang kanilang katauhan o pagtingin sa mga bagay-bagay sa kanilang kapaligiran?

Walang hangad sina Pedro at Maria kundi ang kaligayahan ng kanilang mga anak, tulad ng iba ring mga magulang. Handang isakripisyo ang pansariling kapakanan para sa kanilang anak. Subalit dumating ang panahon na may sarili nang pagtanto at pagpapasiya para sa kanilang sarili ang mga anak nila. May mga desisyon sila na nagdulot ng saya at ligaya, at mayroon din naman na luha at sakit ang naging bunga.

Sa kabila ng kanilang mga pangaral at paalaala ay kung bakit may tumatahak pa rin sa landas na magdudulot ng pait at pagdurusa. Alam ni Pedro at Maria na may karampatang pabuya or gantimpala ang pagsunod sa mabuting panuntunan, at may dala ring parusa ang pipili ng mali at sa pagsuway sa tamang panuntunan. Ang kalayaang magpasiya para sa sarili kailanman ay hindi kayang saklawan ng sinuman at anuman. Ito ay kaloob ng isang Diyos Amang puno ng pag-ibig at kapangyarihan.

Minsan ay sinabi ni Pedro kay Maria. “Ano kaya kung alisin natin ang kalayaang magpasiya para sa kanilang sarili ang mga anak natin. Sa gayon ay pawang tama at mabuti lamang ang kanilang gagawin. Hindi siguro sila makakadanas ng sakit at pait na dulot ng kamalian at pagkakasala.”

Ang sagot ni Maria, “Magiging masaya kaya sila? Uunlad kaya sila kung sila ay walang laya? Matututo kaya sila sa buhay, maging responsable sa kanilang ginagawa, o makatamo ng tunay na kaligayahan dahil ang kanilang ginawa ay bunga ng sarili nilang pagpapasiya o pagpili?

Bilang mga nilalang, dahil sa katawang tao, lahat ay magkakamali, lahat ay magkakasala. Walang sinuman ang may kakayahang sagipin ang sarili, o iligtas ang sarili sa mga kaparusahang nakaakibat sa kanyang mga pagkakasala. Papaano mo kaya sasagipin ang iyong sarili kung nasa gitna ka ng kumunoy na unti-unting humihila sa iyo pailalim?

Alam ng ating Amang Diyos ang mangyayari sa pamumuhay natin sa mundong kanyang nilikha sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak. Alam niya ang ating kahinaan tulad nina Pedro at Maria na alam ang mga kalakasan at kahinaan ng bawat isa sa mga anak nila. Kung kaya’t kinailangan ang Manunubos, isang tagapagligtas, na malinis at walang bahid, na kailanman ay hindi mababatikan ng kasalanan, na kusang-loob na ihahain ang sarili, daranas ng lahat na uri ng sakit at pagdurusa, na papasan sa lahat na kasalanan ng sangkatauhan, pati na rin ang mga sakit na dadapo sa katawang lupa.

Durugtungan…….

#22: ITO AY BAHAGI NG AKING PANANAMPALATAYA... Author: MingLocation: Georgia PostPosted: Thu Feb 21, 2013 7:32 am
    —
Ang Diyos ay walang hanggan, samakatwid ay walang pinagmulan. Sapagkat kung may pinagmulan, mayroon ding katapusan.

Unang katanungan ay ito-Saan tayo nanggaling bago tayo isinilang sa mundo?

Pangalawa-Bakit tayo naririto?

Pangatlo-Saan tayo patutungo?

Isasa-isantabi ko muna ang mga pinagkunan kong eskritura o scriptures upang magkaroon ng tuloy-tuloy na paglalahad ng aking nalalaman. Inuulit ko po, sa ganang aking po lamang ito at maaaring salungat sa inyong naging pang-unawa.

A. Tayo ay mga anak ng Diyos ngunit sa simula ay mga katawang espiritu tayo, sa isang lugar na tawagin nating Langit.

Ang Amang Diyos ay may katawang pisikal nguit ito ay busilak at banal, perpekto sa lahat na aspeto, gamit ang ating mga salitang
pinakamalapit sa pagsasalarawan sa kanyang kabanalbanalang katauhan.

Sapagkat mga espiritu, hindi tayo dumanas ng sakit o gutom at maraming mga kahinaang taglay ng isang pisikal na katawan.

Sa kabilang dako, napipigil din, o nakahinto ang ating pagsulong o pag-unlad at hindi natin makakamtan and kabanalan, pagkabusilak, at ang kapangyarihan na kayang ipagkaloob ng Ama sa lahat na anak niya.

B Balangkas ng Walang Hanggang Kaligayahan o Kaligtasan
Sa isang malaking pagpupulong kasama ang mga pinunong pinili ng Ama dahil sa kanila katapatan at kabutihan, inihain Niya sa atin
isang plano kung saan lilikha ang Diyos mula sa mga elementong
noon pa man ay umiiral na ng isang daigdig. Sa daigdig na
ito ay mamumuhay ang mga espiritung anak niya upang magkaroon ng katawang pisikal o katawang-tao at ng pagkakataong umunlad at makamit ang kaligayahang walang hanggan at makabalik sa piling ng Ama.

May mga pagdaraanan ang bawat isa:

1. Daranas ka ng sakit at hirap

2.Dadaan ka sa mga pagsubok ng mortal na buhay at ikaw ay
magkakamali, magkakasala. Kailangang maranasan ng bawa’t nilikha na may kabalintunaan ang bawa’t bagay, may tamis at pait, may dilim at liwanag, may saya at may lungkot, may hirap at may ginhawa, may buhay at kamatayan, atbp.

3.Ang alaala ng mga panahong kasama mo ang Ama, at ang iyong kaalaman tungkol sa naganap sa Langit ay aalisin o kumbaga ay dadaan ka sa “belo ng pagkalimot.” Hindi kaalaman kundi panananampalataya ang iyong magiging gabay sa pamumuhay sa mundo. You will walk with faith, not knowledge.

4.May mga banal na sugo mula sa Kanyang karurukan na magpapaalaala sa mga bagay na pinawi sa ating alaala nang tayo ay isilang. Nasa iyo ang pagpapasya kung tatanggapin mo ang mabuting balita/aral o itatakwil na kasinungalingan. Ito ang dahilan kung bakit kung minsan, kapag may narinig tayong katotohan ay sasabihin natin sa ating mga sarili, “ parang alam ko na ito, narinig ko na ito, hindi ko lamang matandaan kung saan.”
5.May ipapadalang Tagapagligtas ang Ama upang tulungan at sagipin ang bawat isa na makalampas sa mga pagsubok at makamit ang benepisyo ng sukdulang sakripisyo ni Kristo at matagumpay na makabalik sa Kanya.

C Si Lucifer ay si Satanas

ISAIAH 14:
12 How art thou fallen from heavn, O Lucifer, son of the morning! How art thou cut down to the ground, which did weaken the nations.!
13 For thou hast said in thind heart, I will ascend into heaven, I will exalt my throne above the stars of God; I will sit also upon the mount of the congregation, in the sides of the north:
14 I will ascend above the heights of the clouds; I will be like the most High:

REVELATION 12:
7 And there was war in heaven: Michael and his angels fought against the dragon; and the dragon fought and his angels,
8 And prevailed not; neither was their place found any more in heaven.
9 And the great dragon was cast out, that old serpent, called the Devil, and Satan, which deceiveth the whole world; he was cast out into the earth, and his angels were cast out with him.
Sa malaking pagpupulong na unang nabanggit, buong kayabangan na isinulong ni Lucifer ang kanyang sarili na siyang magiging tagapagligtas. Aniya, walang isa man na mawawala sapagkat hindi niya pahihintulutan na gumawa ng taliwas sa tagubilin ng Ama. Samaktwid ay pawang tama at mabuti lamang ang maaaring gawin ng bawat nilikha, wala silang sariling pagpapasya. At sinabi niya ng tahasan, “ Ako ang iyong hirangin, ako ang magiging tagapagligtas, kaya ibigay mo sa akin ang iyong karangalan at kapangyarihan.”

Subalit naghain din ang bugtong na anak na si Kristo at sinabing ihahain/iaalay niya ang kanyang sarili upang tubusin sa mga kasalanan ang mga anak ng Diyos, hindi aalisin ang kalayaan ng bawat isa na magpasya para sa kanilang sarili. Ganunpaman, ang makakaligtas lamang ay yaong matututong kilalanin ang kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng pagsampalataya at taos-pusong pagsisi ng kanilang kasalanan.

Nang piliin ng Ama ang kanyang bugtong na anak upang maging Tagapagligtas at Manunubos ay nagkaroon ng digmaan sa Langit, si Michael the Archangel laban sa pwersa ni Lucifer……..ikatlong bahagi ng mga anak ng Diyos and sumama kay Lucifer at matapos matalo ay hindi na kailanman natagpuan ang kanilang pangkat sa kalangitan. Saan sila itinapon? Alam nyo na ang kasagutan.

Durugtungan...

#23: Si Adan at si Eba Author: MingLocation: Georgia PostPosted: Fri Feb 22, 2013 3:34 pm
    —
Sa madaling sabi ay nilikha ng Diyos an gating mundo, kasama ang lahat na may kailangan natin tulad ng tubig, araw, mga bituin, buwan, mga isda at iba pang nabubuhay sa dagat at mga ibon at hayup na nabubuhay sa lupa. Alam na natin ito.

Alam din natin na matapos likhain ang lahat, ay saka lamang nilikha ang unang tao si Adan. Ngunit sa kabila ng lahat na ito, mga kagilagilalas na kapaligiran, mga hayop, ang kalangitan at mga maliwanag at nagkikislapang tanglaw mula sa itaas ay kulang pa rin hanggang malikha si Eba, na nagmula kay Adan. Ito ay isang pahiwatig na si Eba ang pinakamahalagang nilalang sa plano ng Diyos.

Alam din natin na sa Eden, isang paraiso, ay ipinagkaloob ng Ama ang lahat, ang kapaligiran, mga hayop, ibon, halaman, puno, ang lahat at kabuuan, upang kanyang pangalagaan, pagyamanin, at sakupin (to have dominion). Sina Eba at Adan ay malayang nakikipag-usap sa ating Diyos Ama at kay Kristong isa ring Diyos kasama ang Ama nang tulad ng pag-uusap ng dalawang tao. Bakit? Sapagkat sila ay lubos ang kabanalan at may karapatan sa ganitong biyaya na makaharap at makausap ang kanilang Diyos.
Alam din natin na bagama’t kanila ang buong kapaligiran at ang lahat ng bagay dito, ang Ama ay nagtagubilin na huwag kailanman titikman/kakain ng bunga ng isang puno na nasa gitna ng paraiso. Sinabi sa kanila na sa oras suwayin nila ito at kumain ng bunga ng puno iyon, sila ay mamamatay. (Fruit of the tree of knowledge of good and evil)

Alam din natin na sa isang pagkakataon ay nakapasok si Lucifer (na kung tawagin ay Satanas) sa paraisong Eden at sa balatkayong isang ahas ay natukso niya si Eba upang kumain ng bunga ng punong ipinagbawal ng Ama. Ang sabi ni Lucifer sa kanya ay ganito, “hindi ka mamamatay, bagkus ikaw ay magiging matalino tulad ng mga Diyos, malalaman mo kung ano ang mabuti at kung ano ang masama.”

Alam din natin na sa madaling sabi, ay kumain din si Adan ng nasabing bunga. Dahil dito ay sila ay pinaalis sa Eden. Dalawang uri ng kamatayan ang pumataw sa kanila-kamatayang espiritual at pisikal. Espiritual dahil nalayo sila sa karurukan ng Diyos, hindi na nila makakausap nang harapan ang Amang Diyos at ang bugtong nitong Anak katulad ng dati. Pisikal dahil sila ay mamamatay at ang kanilang katawang lupa ay muling babalik sa sa lupa.

Sila ay dumanas ng pagkagutom, pagod, luha at mga paghihirap at sakit na kaakibat ng buhay sa mundo. Sa aking maikling pagkaunawa (akin lang po ito) ay sa oras na kinain nila ang bunga ng punong iyon, ay nabago ang composition ng kanilang katawan at dumaloy ang dugo na siyang nagbigay buhay sa kanilang pisikal na mga katawan. Kasabay nito ay nabago rin ang lahat sa paligid sa mga hayop at iba pang nilalang ng Diyos. Ganunpaman, ang dugo ring ito ang dahilan kung bakit sila ay may kamatayan.

#24:  Author: Ulong Purol PostPosted: Sat Feb 23, 2013 11:07 am
    —
Amang Ming,

Salamat po sa inyong pagbabahagi ng inyong nalalaman, nakadaragdag po ito sa ating paglilimi at pag-iisip upang alamin ang totoo.

Ilang bagay lamang po.

Sinabi po ninyong si Jesus ay kapatid ni Lucifer.

Kung babasahin po natin ang aklat ni Juan sa Bagong Tipan, nakasaad po doon:

"Sa simula ay ang "Salita" at ang salita ay suma sa Diyos, at ang salita ay Diyos, nanduon na Siya sa pasimula pa, ang salita ay nagkatawang tao at nasaksihan namin ang Kanyang kaluwalhatian. Sa pamamagitan Niya ay nalikha ang mga bagay, at walang anumang bagay na nalikha kundi sa pamamagitan Niya."

Malalaman po natin na ang tinutukoy ni Juan ay ang Panginoong Jesus, na nandoon na sa pasimula pa, na Siya ay kasama ng Diyos, at Siya ay Diyos bago pa man Siya nagkatawang tao. Sa pamamagitan Niya ay nalikha ang mga bagay mula sa wala.

Nang sabihin ng Amang Diyos, "Magkaroon ng Ilaw, at nagkagayon nga." Magkaroon ng sangkalupaan at hatiin ang lupa sa tubig, at nagkagayon nga." Ang Panginoon ay siyang salita na nagbigay katotohan sa sinabi ng Ama.

Kung gayon po amang Ming, masasabi rin natin na, nang likhain ng Ama ang mga anghel at mga espiritong hindi natin nakikita ay nandoon na ang Panginoong Jesus, bago pa man sila malikha.

Alam po natin na si Lucifer ay likhang anghel, hindi siya tulad ng Panginoon na nandoon na sa pasimula pa.

At kung magkagayon po, hindi sila kailan man naging magkapatid.

Ang Panginoong Jesus po lamang ang talagang may karapatan upang tayo ay tubusin, sapagkat Siya, ay Diyos, samantalang si Lucifer ay likha lamang ng Diyos.

At isa pa po, si Lucifer ay kilala bilang "Manlilinlang", siya ang nagbunsod upang ang lahing tao ay masadlak sa pagkakasala.

Sa katunayan, may katotohan ang inyong sabi na, nang palayasin si Lucifer sa langit, kasama ng ikatlong bahagi ng mga anghel na nagrebelde, ay dito sila napadpad sa mundo, bago pa man malikha ang lahing tao. Kaya nga't nandoon na siya sa paraiso nang tuksuhin niya si Eva na sumuway sa ipinag-uutos ng Ama.

Hindi rin po nakapagtataka, na si Lucifer din ang nasa likod ng mga bulaang relihiyon na nagkalat sa buong mundo, upang tuluyang iligaw ang mga tao.

Para sa akin po, higit pa rin na mainam na ituon ang pansin sa kabuoang itinuturo ng Banal na Tipan upang hindi tayo mailigaw, at hindi tayo malinlang ng kaaway na si Lucifer.

#25: HINDI TAYO DAPAT MAGTATALO.....MAGLAHAD TAYO NG GANANG ATIN Author: MingLocation: Georgia PostPosted: Mon Feb 25, 2013 9:20 am
    —
Kabayang Ulong Purol,

Ang aking layunin sa pakikipagtalakayan sa temang ito “Ano na baga ang totoo” ay ilahad ang aking paniniwala (This is what I believe!). Samakatwid, hindi ko kailangan na makipagpalitan ng punto sa sinuman sa inyo sa pagkakataong ito. Ang dahilan dito ay dahil kailanman ay hindi tayo magkakaroon ng pagkakaisa sa pananampalataya habang magkaiba tayo ng sinasamahan o kinaaanibang “religious organization.” Tanging ang Espiritu Santo lamang ang maaaring magbigay ng testimonyo sa katotohanan.

Isang halimbawa ay pagkakaiba natin sa mga punto ng paniniwala:

Kami ay mayroong mga buhay na propeta at apostoles na tumatanggap ng rebelasyon mula sa Ama sa langit at Hesukristo na siyang Pinuno ng aming iglesia.

Dahil dito, may iba pa kaming mga eskritura o banal na kasulatan na tulad ng Biblia ay mga salita ng Diyos.

Kami lamang ang may mga Templo, mahigit sa isandaan, na nagkalat sa iba-ibang bansa.

Inaaralan kaming huwag manigarilyo, uminom ng alak, kape, tsaa at huwag makilahok sa mga pagsusugal.

Hindi rin kami naniniwala na ang bawat sanggol na isilang ay may minanang “Original Sin.”

Ilan lamang po ito.

Samakt’wid ay hindi pareho ang pinanggagalingan ng ating pagsampalataya.

Kaya ipagpaumanhin mo kung hindi ko masusugan ang iyong mga sinabi. Sapat nang sabihin ko na lahat tayo ay mga anak ng Diyos Ama sa langit, si Kristo ang kanyang bugtong na anak na Diyos din. Sapagkat mga espiritu lahat tayo sa mga panahong iyon ay mga anghel tayo sa harapan ng Diyos.

Si Kristo ang “Salita,” the Word sa sinabi ni Juan. Siya rin si Jehovah sa Lumang Tipan na nagkatawang tao upang tuparin ang kanyang pag-aalay at pagtubos sa atin.

Samakatwid, sa kabuoang 100 porsyento ng mga anak ng Diyos (o anghel), ikatlong bahagi ang sumunod kay Lucifer at nagrebelyon laban sa Ama. Dahil dito sila ay hindi magkakaroon ng katawang lupa tulad natin. Ang mga sugo ng Diyos upang makipag-usap sa tao sa lupa ay mga anghel. Dalawang uri ang mga ito, yaong hindi pa nagkaka-katawang lupa at yaong dati nang nabuhay at namatay, o kinuha (translated).

Muli, ang mga isinaad kong ito ay maaaring hindi katanggap-tanggap sa iba. Ang Banal na Kasulatan ay puno ng patotoo sa mga anghel na nakita, nakipag-usap sa mga tao, tulad kay Maria, kay Sakarias, sa mga apostoles, sa libingan ni Hesus….at marami pang iba.

Hinihiling ko po na hayaan mo muna akong magsalaysay ayon sa aking mga natutunan at nalaman at kayo naman ay maglahad din ng ganang sa inyo. Sa ganoon ay walang magiging pagtatalo, at hindi rin tayo magkakasakitan ng loob.

#26:  Author: Ulong Purol PostPosted: Mon Feb 25, 2013 4:51 pm
    —
Amang Ming,

Sang-ayon ako sa inyong tinuran.

Iba't-iba nga ang ating paniniwala at pinagmulan. Walang sino man na maaaring magpasubali dito.

Ang akin pong punto, sa pagpapalitan ng ating paliwanagan ay tayo'y malinawan at dahil doon ay maakay sa katotohanan.

Kahit gaano pa tayo katapat sa ating paniniwala, hindi pa rin ito maipagpapalit kailan man sa katotohanan.

Tapat nga tayo, subalit tapat na ligaw naman, higit na mainam pa rin ang masakit, subalit katotohanan.

Sa puntong ito ay iiwan ko sa inyo ang malayang pag-iisip at pagpapasiya.

Naniniwala ako na nilikha tayo ng Ama na mayroong malayang kaisipan at pagpapasiya, pagmamasid, paglilimi-limi, sa bandang huli, ang "Liwanag" na Kanyang ibinigay ang siyang aakay sa atin sa katotohanan.

Hangad ko po sa inyo, sa akin, sa ating lahat na maakay tayo sa totoong liwanag, magkasundo at maging mapayapa sa isa't-isa at mangyayari lamang po ang lahat sa Kanyang panahon.

Sapagkat gagawin niyang maganda ang lahat, sa Kanyang panahon.

Alam ko po na nalalapit na iyon.

Isang mapayapang araw po sa inyong lahat!!!

#27:  Author: Guest PostPosted: Wed Feb 27, 2013 12:52 am
    —
Ako po naman ay naniniwala sa panginoon, at mananatiling katoliko,dahil ipinanganak at lumaking katoliko. Marami na rin pong masasamang balita sa relihiyun na katoliko at kahit sa mga sandaling ito napilitan ang ating Papa na magbitaw sa kanyang katungkulan, bakit?Sila lang ang makasasagot sa kanilang problema,at ayun sa Papa, sya lang at ang papalit sa kanya ang makakakitang ng pahayag kaya sya ay napilitan magbitaw sa katungkulan. Ito po ang tunay kung itatanong,bakit po tayung bansang Pilipinas ay laging huli sa lahat ng bagay, tayo naman ay halos araw araw ay dumadalangin,pero ganoon pa rin ang buhay ng Pinoy,mahirap,hindi kaya pinapakinggan ng Dios natin ang ating panalangin? O maling Dios ang ating pinagdadasalan? Matagal na rin panahon ang nakalipas ng ang mga kastila ang ating sinusunod,bakit hangang ngayon ganoon pa rin ang buhay natin. Tingnan natin ang buhay ng Hapon, marami silang pinutulan ng buhay sa ating bansa,sila ay nahirapan ng bagsakan ng bomba,ngunit madali silang nakabawi at umunlad ang buhay.Ang gobyerno nila ay sumusunod din sa "RoyalFamily" hangang ngayon.Sinasamba nila si Buddha,at marami narin ibang uri ng relihiyun na lumilitaw sakanila. Bakit tayng Pilipino ay hindi guminhawa,ano ang maling ginagawa natin,Dapat ba tayung magpalit ng paniniwala at ng Dios. Ito po ay sarili ko lang , kung mayron kayung masasabi,ay bukas naman po ang kaisipan. Maraming salamat.

#28:  Author: Tukmol PostPosted: Wed Feb 27, 2013 4:30 am
    —
Quote:
Ito po ang tunay kung itatanong,bakit po tayung bansang Pilipinas ay laging huli sa lahat ng bagay, tayo naman ay halos araw araw ay dumadalangin,pero ganoon pa rin ang buhay ng Pinoy,mahirap,hindi kaya pinapakinggan ng Dios natin ang ating panalangin? O maling Dios ang ating pinagdadasalan?


Magandang tanong yan.

Walang kinalaman ang Diyos sa ating kahirapan.

Simple lang, dasal nga tayo ng dasal, hindi naman tayo gumagawa ng mabuti, natural, walang buti na aanihin.

Batas ng "Cause and Effect" and umiiral.

Sabi ng iba, dahil corrupt daw ang bansa natin kaya hindi umunlad.

Kahit naman bansang Japon corrupt din, sa kanila nga galing ang mga gangs, Yakuza gang, at pumapatay pa sila ng tao. Ang America akala nyo lang hindi corrupt, pero hindi sila naiiba sa mahihirap na bansa sa corruption. Uso din ang suhulan aba, maganda nga lang ang tawag "Lobbyist"

Ang bansang Germany palasak ang pornography, pero mayaman din sila. Hindi sila nalalayo sa 'Pinas kung immoralidad ang pag-uusapan.

Ang kaisipan nating Pinoy ang dapat na baguhin. Marami din na mayayaman sa atin aba, may mga kotse pa nga, bahay na mansion, at kung anu-ano pa.

Higit na marami lang talaga ang mahihirap kaya ang impresyon ay mahirap na bansa tayo.

Heto ang una;

Alam na alam nating kakaunti lang ang opportunidad ng mahihirap, e bakit sila pa ang maraming anak? Sino ba ang nahihirapan sa pagpapalaki, sa mga gastusan, sa pagpapaaral? Aba'y kung mahirap lang, dapat huwag nang magparami aba, hindi naman laging may milagro para swertehin ang mga anak at tumulong sa magulang, marami diyan sariling kamot din, kadalasan pa nga, kahit anong raket papasukin para lang mabuhay, nagiging kasangkapan tuloy ng masasamang elemento sa lipunan.

Kailangan din nating hubugin ang ating pag-iisip at pananaw na hindi yung kung anong uso, kailangang meron din tayo, kahit pa nga utangin. Aba'y kung hindi naman kaya na makiuso bakit magpipilit sukdulang lumubog sa utang?

Ang kailangan natin ay matutong mag-invest, gaya halimbawa nito, sa halip na sa luho gamitin ang salapi, bakit hindi sa pagnenegosyo? Kung wala tayong skill sa negosyo, gamitin ang ating salapi sa pag-aaral kaysa sa mga kung anu-anong gadget lang. Ang pag-aaral ay isa ding investment, karagdagang skills at knowledge para tayo'y makapag-compete sa world market at world economy.

Maraming matatalinong Pinoy, subalit nasasayang lang dahil sa kawalan ng opportunidad sa ating sariling bansa, at kadalasan ang resulta ay pagpapaalipin sa ibang bansa na kayang bumayad ng malaki.

Marahil ay kailangan nating iboto sa pwesto ay yung lider na magbibigay ng "Equal Opportunity"and fair playing fied para ang mahuhusay nating kababayan ay umunlad sa sariling bansa.

Kailangan nating lider ay mayroong "Vision" mayroong plataporma upang paunlarin ang ating sariling bansa, nakabase sa general population at hindi para doon lamang sa mayayaman.

Malaking tulong ang pagkilala sa Diyos para sa kaunlaran, kung tunay nga tayong naniniwala sa totoong Diyos, mabubuhay tayong progressivo ang pananaw, responsable, masisipag, at mayroong kooperasyon para sa kagalingang panlahat, Very basic ang mga ugaling ito sa mga taong may tunay na Diyos, kailangan ito para na rin sa tuluyang pagbangon ng bansa.

#29:  Author: Guest PostPosted: Wed Feb 27, 2013 10:34 am
    —
Maganda pong pahayag at ulat G. Tukmol, yang ugali ng Kastila ang ating namana,kaya ang mayayaman ay mas malamang na yumaman at ang mahirap ay suwertihan lang yumaman. Kaya ako ay naniniwala na lahat ng religiyun ay iisa lang ang pakay,pera.Sila din ang ugat ng digmaan. Hangang ngayon, patuloy pa rin ang labanan sa middle east, Ireland,Afrika,kahit sa Mindanao,parehas ng Muslim,nagpapatayan pa. Kaya tama ang tanong?anu baga ang totoo? Lahat ng relihiyun ay may kanya kanyang paniniwala at pahayag, at ang mga lider nila ay siguradong yumaman. Lalona yung mga Televangelist,umiiyak pa sa TV,pagkatapos,pupunta sa prostitute,heheheheh,daming niluluko, pero mas madami ang naniniwala. May kasabihan,kung gusto mong yumaman,magtayo kanang simbahan o religiyun. Ano ang dapat natin gawin para naman makatikim ng ginhawa ang Pinoy? Mahirap baguhin ang minanang ugali saKastila. Huwag na tayung lumayo ng usapan,dito sa ating munting bayan ay puno na din ng katiwalian. Nagbabatuhan ng kabauhan. Matagal na itong tawag na simula,pero hangang ngayon ganoon pa rin. Dapat talaga ilagay natin ang lider na maka dios at maka tao. Mahirap po talaga pag ang hangarin ay katiwalian at hindi ang tumulong sa kapuwa. Matagal na tayung nagdudusa.Kailan matatapos ito??,

#30: Pagpapatuloy.... Author: MingLocation: Georgia PostPosted: Thu Feb 28, 2013 1:59 pm
    —
Marami ang humusga kay Eba dahil sa kanyang pagkain ng ipinagbabawal na bunga at sa pagsunod sa kanya ni Adan. Sinisisi nila si Eba dahil sa kahinaan nito at pagiging susi sa pagkamakasalanan ng tao at mga saling-lahi.

Ito ay isang malaking kamalian.

Ang kalooban ng Diyos at ang kanyang kabutihan kailanman ay hindi matatalos ng kanyang mga nilalang. Isang plano ng kaligayahan ang kanyang ipinagkakaloob sa kanyang mga anak. Bawat isa ay lilisan sa lugar na tinirhan natin, doon sa sinapupunan ng Amang Diyos, upang magkatawang tao at umusad tayo tungo sa higit pang banal at kaiga-igayang kalagayan sa kanyang piling. Ito’y isang pag-unlad (progress) tungo sa buhay na walang hanggan.

Hindi natin mararating yaon kung mananatili tayong mga espiritu lamang, kailangan nating mamuhay sa daigdig na ito upang subukan kung malalampasan natin ang mga hirap, gutom, pagod at sakit na dala ng mortal na buhay. Kailangang magkaroon tayo ng isang matibay na pananampalataya sa kanyang kabutihang walang hanggan sa pamamagitan ng pagkilala at pagtanggap kay Kristo na siyang itinakda at isinugo upang angkinin ang lahat na sakit at hirap at tubusin tayo sa ating mga kasalanan. Ang katotohanang ito ay ipapaalam at ipapaalaala sa ating ng mga banal na sugo, mga propeta at maging mga anghel. Lalakad tayo kaakibat ang pagsampalataya (faith) at hindi sa kaalaman (knowledge.)

Ang ginawa ni Eba ay isang pagsuway sa tagubilin ng Ama, hindi isang kasalanan. A transgression not a sin. Isang halimbawa nito ay ang pagkakaroon ng lisensya upang ikaw ay makapag-drive ng sasakyan. Kung ginawa mo ito ikaw ay lumabag sa batas, subalit hindi ito maituturing na kasalanan o “sin.”

Kailangan ang “paglabag” na iyon upang tuluyang mabigyang daan ang pagiging mortal ng mga tao. Kung hindi sila lumabag sa tagubilin, sila ay mananatili sa paraiso, sila ay hindi magkakaanak, at ang plano ng kaligayahang walang hanggan ay mawawalang saysay.

Alam ng Ama na darating ang paglabag na iyon. Inaasahan niya ito. Kilala niya ang bawat isa sa atin. Ibig niyang gamitin nina Eba at Adan ang kanilang sariling pagpapasya o “agency.” Subalit ang lahat na ito ay lingid sa kaalaman at pang-unawa ni Lucifer. Ang kanyang akala, sa pagtukso niya kay Eba at sa pagkain nito ng ipinagbawal na bunga ay mapipigilan niya ang plano ng Diyos, samakatuwid ay tagumpay siya laban sa Ama. O Lucifer, habang panahon kang mananangis sa iyong kalalagayan sapagkat kailanman ay hindi mo pagtatagumpayan ang paglaban sa Amang Diyos.

Ang Ina ng sangkalupaan, si Eba na hinusgahan at sinisi ng marami ay siyang tunay na nagbigay daan upang ang plano ng walang hanggang kaligayahan ay mangyari at mula sa pagiging mga espiritu ay magkamit ng katawang lupa o tao bilang bahagi ng ating paglalakbay tungo sa walang hanggan kasama ang ating Ama at si Hesukristo. Sa kabila pa ng kanyang naging papel na ito ay siya pa rin ang daranas ng ibayong sakripisyo sa pagdadala sa kanyang sinapupunan ng mga anak ng Diyos sa loob ng siyam na buwan at mabingit siya sa kamatayan sa bawat pagluluwal. Dapat siyang purihin at bigyan ng karampatang pag-galang (reverence) dahil dito.

Durugtungan.....

#31: Mga Batayan ng Katutuhanan Author: Kabesang Tales PostPosted: Thu Feb 28, 2013 7:12 pm
    —
Epistemology: the branch of philosophy that deals with the varieties, grounds and validity of knowledge.(Sanga ng pilosopiya na tumutukoy sa mga pagkakaiba, pamantayan at kawastuan ng kaalaman o katalinuhan). In epistemology, Criteria or tests of Truth are standards and rules to judge the accuracy of statements and claims. They are tools of verification. Ito ang mga batayan kung ang mga inilalahad ay totoo o hindi:
1. Authority(kapangyarihan o kakayahan)- mga matatalino na bihasa at at dalubhasa sa paksang pinag-uusapan.
2. Coherence(pagkaka-ugnay-ugnay)- maliwanag at maayos na paglalahad ng mga katibayan, katunayan ayon sa karanasan.
3. Consensus gentium(pangkalahatang opinyon)- paliwanag ng karamihan. Pero minsan ay hindi rin dahil sa dami. Hal., Noon ang paniwala ng marami ay lapad ang mundo. Isa pa rin ay ang araw daw ang umiikot sa daigdig(ayon kay Copernicus).
4. Consistency(malapot na timpla, hindi anemic na pahayag)- kung ang mga katuwiran ay hindi nagkakasalungatan.
5.Correspondence(tumutugon sa paniwala ang sagot)- Kung ang pahayag ay patunay sa totoong pangyayari.
6. Custom(nakagawian)-Batay sa matagal nang panahong paniwala at laging ginagawa.
7.Emotion(Nadarama)- Batay sa nararamdaman.
8.Instinct- Batay sa makataong pandamdam o pangagailangan.
9.Intuition- Biglaang pag-disisyon na palagay ay tama kahit walang batayano pinagkunan
10. Majority rule- Ayon sa pasiya o opinyon ng nakararami.
11. Naive Realism- Ayon sa pagmamatyag at eksperimento sa mga likas at makatutuhanang nagaganap.
12. Pragmatic-Kung ang sistema ay maganda ang resulta kaya inaayunan na.
13. Revelation-Mula sa Diyos.
14. Time- Kung nakapasa o nakalusot sa paglakad at pagsubok ng panahon.
15. Tradition- Kung umaayon sa kaugalian.
Understanding a philosophy's criteria of truth is fundamental to a clear evaluation of that philosophy. This necessity is driven by the varying and conflicting claims of different philosophies. THE RULES OF LOGIC HAVE NO ABILITY TO DISTINGUISH TRUTH ON THEIR OWN. An individual must determine what standards distinguish TRUTH from FALSEHOOD. Not all criteria are equally valid. Some standards are sufficient, while others are questionable. (Source:Wikipedia).
Ngayong meron na tayong mapagbabatayan kung ang mga inilalahad ay tungo sa katutuhanan, ating linangin, limiin ang mga ipinahahayag ng mga katuwirang ating nangabasa na. TOTOO NGA KAYA ANG MGA ITO?

#32: Isa lang po ang aking batayan, at ito ay Espirituwal Author: MingLocation: Georgia PostPosted: Fri Mar 01, 2013 2:19 pm
    —
Kahanga-hanga ang labinlimang (15) batayan mo upang alamin ang katotohanan ng isang bagay. Ako ay kulang sa kakayahan na ipailalim sa nasabing mga batayan ang aking inilalahad sa talakayang ito. Lubhang hamak ang aking kaalaman sa mga bagay na ito.

Ang aking paniniwala ay payak at walang kalaliman ang mga bagay na ibig ipaalam sa atin ng Amang Diyos. Sapat na upang kahit ang mga hindi nakarating sa kahit mataas na paaralan, at maging sa mga mababang paaralan o elementarya, ay maintindihan ang kanyang mga banal na aral. Sapagkat ang mabuting balita, ang salita ng Diyos ay para sa lahat.

Kapag ang espiritu na ang nagpahiwatig sa atin, lalo na ang tinatawag na “still small voice” ay wala nang kalalagyan ang kasinungalingan. Ang espiritu ay nakikipag-ugnayan o nakikipag-usap sa kapwa espiritu. Kapag ang espiritung ito, ang Banal na Espiritu (Holy Ghost) ang siyang nagpatotoo sa isang tao, hindi na ito mapasusubalian, at mararamdaman niya ang kapayapaan sa kanyang pagkatao, titibok nang masidhi ang kanyang puso na parang nag-aapoy o umiinit ang kanyang dibdib. Samakat’wid, malalaman niya at mauunawaan ang katotohanan tungkol sa bagay na iniisip niya o katanungang bumabagabag sa kanya.

Ang mga hindi naniniwala o sumasampalataya sa Kanya, sa ating Amang Diyos at kay Kristo na kanyang bugtong na anak at isinugo, kailanman ay hindi niya mararanasan ang busilak na karanasan sa pakikipag-ugnayan sa Banal na Espiritu. Kapag naging matigas ang kanyang puso, at isinara niya ang kanyang pang-unawa o pag-iisip sa mga bagay na espirituwal, hindi niya kailanmang matutunan ang tamang daan tungo sa kaluwalhatian ng Ama. Sinabi nga sa mga Banal na Kasulatan na inuusig at pinapatay nila ang mga propetang sugo ng Diyos dahil sa walang puwang sa kanila ang mga tunay na salita ng Diyos.

Ang akin pong ibinabahagi at inilalahad sa talakayang ito ay mga bagay na espirituwal na natutunan ko at naunawaan sa pagbabasa at pag-aaral ng mga banal na kasulatan. Kasama na dito ang mga salita ng mga buhay na propeta sa kasalukuyan.

Walang katapusan ang salita ng Diyos. Hindi natin Siya kayang pigilan sa nais niyang iparating sa kanyang mga anak. Hindi niya isinasado ang langit. Kung kinailangan natin ang mga banal na propeta noon, higit na kailangan natin sila sa mga huling araw, na kung saan at kailan ang mga alagad ng kadiliman ay pinapasidhi at pina-iigting ang kanilang hanay laban sa mga tao. Walang hangad ang mga alagad ni Satanas kundi ang ilayo tayo sa biyaya at kaharian ng Diyos, upang lahat ay malubog sa kumunoy ng kasamaan at kasalanan, upang sa ganoon ay maging miserable tayo nang walang hanggan tulad nila.

Sila kailanman ay kalaban ng kabutihan, binabaluktot at binabaligtad nila and katotohan upang maging kaayaaya sa pandinig at panlasa ng mga nililinlang ng tao.

Ang ating panahon ay nagiging saksi sa mga pagbabago, inililihis tayo mula sa tamang daan o mga prinsipyo na noon pa man ay ipinahiwatig na ng Diyos sa mga tao. Sa telebisyon, sa internet, sa mga cell phones n gating pamilya, mabilis na nakakapasok ang mga kasangkapan ng kasamaan, mga galamay ni Satanas.

Ang dating sagradong kasal sa pagitan ng isang babae at isang lalaki ay binubuwag na sa ating panahon sa ngalan ng “political correctness” ang wika, sa ngalan ng “equality and non-discrimination.”

Ang “abortion” ay pangkaraniwan na lamang at hindi na binibigyan ng pagkakataon ang isang espiritu, isang sanggol na mabuhay at magkaroon ng katawang pisikal…..sina Lucifer ang kanyang mga kampon kailanman ay hindi magkakaroon nito.

Ang pakikipagtalik o sex ng labas sa kasal ay katanggap-tanggap na rin at may protection pa ng gobyerno sa pamamagitan ng “contraceptives” na nagkalat lamang, kung hindi libre ay murang mura lamang.

Winawasak pilit ni Satanas ang mga pamilya, sapagkat dito lamang maaaring ipunla ang mga salita ng Diyos at makamit ang patotoo ng espiritu. Ang sabi nga sa Proverbs “train up a child in the way he should go and when he is old he shall not depart from it.”

Ito po ang aking pinanggagalingan, ito po ang aking paniniwala at ang aking mga patotoo ay sa ngalan ng aking Manunubos at Taga-pagliktas.

Ming Baldemor
Batang Quinale

#33:  Author: nacklitLocation: Teody Alberto PostPosted: Sun Mar 03, 2013 11:18 am
    —
The Cost of Salvation:

Sa Lumang Tipan ng Banal na Aklat ay nakasaaad ang mga pangyayaring kalunos lunos kagaya ng pagpatay at pagkitil ng buhay, madugo, malagim at para bagang hindi naaayon sa katangian ng Diyos. Sa aklat ng Deuteronomy, nakasaad doon ang kaparusahan sa mga paglabag sa pag-uutos ng Diyos. heto ang isa: Kapag ang anak o miyembro ng pamilya ay lumihis sa kautusan ng Diyos, ipinag-uutos na patayin sila sa pamamagitan ng pagbato. - Isa ito sa binanggit ng Pres. Obama ng America, na panudyo niyang binanggit, isasabatas ba natin ang katulad nito?, aniya. Tuwirang panunuya ito sa Banal na Aklat.

Ang Diyos ay matuwid, at makatarungan. Halimbawa kaya, isang inosenteng dalaga ay nilapastangan at pinatay ng ilang kalalakihan, sa palagay n'yo ba ay kikindat na lang ang Diyos sa mga gumawa nito at sasabihing,"Pinatatawad ko na kayo."

Ang katarungan Niya ay ilalapat sa kaukulang kasalanan.

Mabigat na kaparusahan, sa mga paggawa ng kalaswaan, pakikiapid, pakikipagniig na hindi natural gaya ng lalaki sa lalaki o babae sa babae, yan ay batas na nakasulat sa aklat ng Banal na Tipan. At ilan lamang yan sa mabibigat na kasalanang may kalakip na kaukulang kaparusahan.

Dito lumalapat ang tinatawag na "Grace". Kapag tayo ay nakagawa ng mabigat na kasalanan sa panuntunan ng Diyos, subalit hindi inilapat ang parusa, tayo ay tumanggap ng "Grace". Subalit kung tumanggap tayo ng kaukulang kaparusahan iyan ang tinatawag na "Justice", sa mata ng Diyos.

Ang Panginoong Jesus ay namumukod tangi. Sinasabing naparito Siya hindi upang pawalang bisa ang "Kautusan", alalaon baga ay ang prinsipyo ng Lumang Tipan, hindi Niya binali ang mga batas doon kundi isinakatuparan ang mga ito.

Sa Bagong Tipan:
Isang patotot - sa makabagong salita ay Pok Pok - ang inuusig at handa nang lapatan ng parusa kagaya ng nasusulat sa Lumang Tipan, ang isinalba ng Panginoong Jesus, sumulat siya sa lupa, pagkatapos ay tinanong ang mga taong handa nang maglapat ng parusa, "Sino man sa inyo ang walang sala, ay siyang maunang pumukol ng bato". At dahil alam nila sa loob na wala isa man ang perpecto at hindi nagkasala, walang isa man ang naglapat ng kaukulang parusa. At Tinanong ng Panginoon ang babae "Nasaan na ang mga umuusig sa iyo?", lumisan na po sila ang sagot niya. "Ako man ay hindi rin magbibigay ng parusa para sa iyo, humayo ka na at huwag nang magkasalang muli".

Ang Pok Pok na iyon ay tumanggap ng grace sa Panginoon.

Sa palagay n'yo ba ay kikindat din ang Amang Diyos sa babae at sasabihing"O.K. na solve na, pinatawad ka na".

Sa katotohanan po, makalipas ang ilang panahon, habang nakabayubay na ang Panginoong Jesus sa krus ng kamatayan ay sumigaw at nagsabi, "Ama, bakit mo ako pinabayaan?"

Sa mga sandaling iyon ay tinanggap ng Panginoong Jesus ang parusa na dapat ay iginawad sa babaeng Pok Pok at sa hindi na mabibilang na mga tao na nabuhay sa nakaraan, sa kasalukuyan at sa hinaharap pa, na lumabag, lumalabag at lalabag pa, sa Dakilang Kautusan ng Ama sa langit.

Kahit ang Amang Diyos ay hindi kayang tumingin sa nakasusulasok na mga kasalanang ipinataw sa Panginoong Jesus, sa mga sandaling iyon, kailan man ay hindi maaaring maging katanggap tanggap sa Ama ang mga kasalanan, kaya't sa sandaling iyon, masasabing tumalikod ang Ama, at tinanggap ng Panginoong Jesus ang kaparusahan ng mga taong Kanyang pinatawad.

Ang pagliligtas ng Panginoong Jesus ay hindi libre, pinagbayaran Niya ito ng dugo, pawis, pagdurusa, kapighatian, kahirapan, pangungulila, at hindi na halos maipapaliwanang na pinagdaanan ng Panginoon, sukdulang kamatayan pa, para lang tayo ay maisalba sa kaparusahang dapat ay sa atin.

Ngayon, bilang mga tao, kapag tayo ay tumanggap sa Kanya, bilang Panginoon at tagapagligtas, tayo ay tumatanggap ng "Grace".

At yun namang aayaw tumanggap sa Kanya, darating ang pagkakataon na ilalapat ng Diyos ang "Justice".

Sa mga taong naniwala sa Kanya at tumanggap sa Kanya, natural na magiging ganting pasalamat ay ang malugod na pagsunod sa kautusan ng Amang nasa langit, kusang loob, hindi napipilitan, ang kabutihan ay bubukal, wala nang panghahatol o panghuhusga sa kapwa sapagkat nalalaman nating tayo man ay tumanggap lamang ng Grasya, sino tayo para magbigay ng Justice? Ang Ama lamang ang may karapatan na gumawa niyon.
Sapagkat ang Ama lamang ang nakaaalam ng kalaliman at kaibuturan ng ating pagkatao.

Mapayapang Mahal na Araw po sa inyong lahat! Pagpalain po kayo ng Diyos!!!


Last edited by nacklit on Sun Mar 03, 2013 12:47 pm; edited 1 time in total

#34: Reductionist vs. Holistic Author: Kabesang Tales PostPosted: Sun Mar 03, 2013 12:34 pm
    —
REDUCTIONIST- panig ng siyensya na ang pinagbabatayan ng mga kaganapan sa sanlibutan(universe or multiverse) ay ang mga impluensya ng mga maliliit na bagay tulad ng ATOM. Mula kay Ms. Gloria Baylon, Mr. Roger Baisas, Mr. Pablo Ramos, Mr. Serafio Maunahan, Mr. Antonio Dalagan ay natutuhan natin na ang mga sangkap sa ATOM ay NUCLEUS, PROTON, ELECTRON. Ang pinaka-popular ay ang electron. Ang galaw(vibration) nito na 60 times per second ang nagbibigay ng source of electrical energy na kung tawagin ay ELECTRICITY. Ito rin ang pinagbatayan ng Laws of Thermodynamics. 1. Energy(heat) is conserved. Na ang energy in the form of heat ay hindi nawawala o nababawasan. Kung ang electrical energy ng motor ng sasakyan ay nagiging mechanical energy ang sum total na energy ay ganoon pa rin ang dami. Ang nasasayang na heat ay kabilang pa rin.2. You can not extract heat energy w/o a temperature difference. Hal. kapag pinagsama ang mainit na tubig at malamig na tubig ang resulta ay maligamgam. Laging ang temperatura ay nagmumula sa mainit papalamig. 3. Nothing can reach the temperature of Absolute Zero: -273.15 deg C / -459.67 deg F.
Samakatuwid baga ay ang mga kaalamang nabanggit ay mula sa pagsasaliksik at pagmamatyag ng mga nag-aral ng PHYSICS. Isang sangay ng kaalaman tungkol sa KALIKASAN. Na mga natural na bagay sa ating kapaligiran. Ang angkop na kanta ay: I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you......and I said to myself IT'S A WONDERFUL WORLD. Walang magic, walang supernatural forces involved. SCIENTIFIC.
HOLISTIC: Panig ng relihiyon na ang batayan ay GRAND DESIGN, CREATIONISM. Na ang nagpapagalaw sa lahat ng bagay sa sanlibutan ay ang DIYOS. Ang LAHAT ay KONTROLADO NG DIYOS. Yari na ang BLUE PRINT o Plano ng buhay ng LAHAT NG NILALANG. Basta LAHAT. Kahit na ang buhay ng mga naging ALABOK na at ang mga ISISILANG PA. Kung mananalo ka sa blackjack o lottery ay naka-record NA. Kung maa-aksidente ka ay naka-lista na rin. Bakit kaya hindi ka man lamang mabigyan ng WARNING o SINYALES para maligtas ka? Basta kahit na ano pa ang maganap sa isang tao ay makatwiran pa ring sinasabi na: 'YAN AY KAGUSTUHAN NG DIYOS. Para yatang Tailored to Fit ang paglalagay ng isang KAPANGYARIHAN NA LAGING TAMA.
Ang Cuaresma(Lent) ay 40 days na pag-alaala sa naging buhay ni Kristo. Mula Feb.13 Ash Wednesday hanggang Mar. 24 Linggo ng Palaspas. Ang Semana Santa (Holy Week) ay mula Mar. 25 hanggang Mar. 31, Year 2013.
Kailangan kayang maging sobra sa garbo ang pag-alaala sa buhay ni Kristo. Kapansin-pansin lamang ang makikintab na kasuotan ng mga imahen. Parang circus o fiesta ang atmosphere sa prusisyon. Bakit kaya? Baka dahil sa wala na ang matandang NONI at FAVIO.
The HEAT IS ON. Lalong nagiging aktibo ang ELECTRON!

#35:  Author: nacklitLocation: Teody Alberto PostPosted: Sun Mar 03, 2013 1:11 pm
    —
Hiwalay kung hiwalay;

Nagiging biro, kapag ang mag-asawa ay nag-aaway, sinasabi ng lalaki, hiwalay kung hiwalay, pero kasunod niyon ang "Puti sa
De Color", sige honey, maglalaba na ako.

Ihiwalay natin ang totoo at hindi.

Totoo na ang Diyos ang Siyang in-charge sa Sansinukob.

Hindi totoo na bawat bagay na nangyayari ay gusto Niya.

Kagustuhan ba Niya ang mga kahirapan, mga kapighatian, mga kabuktutan at lahat nang kasamaan na nangyayari sa Sanlibutan?

Hinahayaan Niyang maganap yon, pero kailan man ay hindi Niya kagustuhan ang mga kaguluhan at kasamaan.

Binigyan tayo ng "Freedom of Choice" ibig sa bihin, maaari nating i-reject ang Kanyang kagustuhan. Maaari nating labagin yon. At ang sukdulan pa, maaari nating hamunin Siya at tuwirang sabihing ayaw ko sa iyo. Igagalang Niya iyon.

Subalit ito ang maganda rito, Kahit na anong kasamaan pa ang mangyari, kanit anong sama pa ang ikalat ng mga galit sa Kanya, gagamitin pa rin Niya ang mga pangyayari upang sa bandang huli ay matupad pa rin ang Kanyang layunin o purpose.

Isang halimbawa ay ang kasaysayan ni Jose na balak nang patayin ng kanyang mga kapatid, subalit nagkasundo na lang sila na siya ay ibenta sa mangangalakal na taga Egypt. Matapos iyon, ay kung anu-ano pang masasamang nangyari sa buhay ni Jose, hanggang isang araw, ang masasamang nangyaring iyon, ang nagbunsod upang siya ay maluklok bilang pangalawang pinakamakapangyarihang pinuno sa Egypt at dahil doon ay naisalba ang mga kapatid niyang nagbalak na siya'y patayin, naisalba sila sa pagkagutrom na umiiral sa panahon na iyon.

Nang hinarap na niya ang kanyang mga kapatid na sa una'y hindi siya nakilala, sa halip na panunumbat ay ganito ang sabi niya sa kanayang mga kapatid;

"Ang masamang intensiyon ninyo, ay ginamit ng Diyos, at ito'y ginawa Niya upang magkaroon ng mabuting bunga."

Ang aral dito, kahit masama ang intensiyon ng mga taong nilalang Niya, kahit na piliiin pa ng tao ang patuloy na lumabag sa kanyang programa, hindi pa rin mababali ang magandang layunin na gusto Niyang mangyari.

Kaya hindi totoong lahat ng pangyayari ay itinakda na Niya, may kalayaan pa rin ang tao na piliin ng kanyang nais, pero hindi yon nangangahulugan na wala nang magagawa ang Diyos sa "Ultimate" nitong kalalabasan.

#36: Fore-ordination laban sa Pre-Destination Author: MingLocation: Georgia PostPosted: Mon Mar 04, 2013 3:27 pm
    —
Ako ay nabalisa sa nabasa kong post ni Kabesang Talaes na ganito ang isinasaad:

CREATIONISM. Na ang nagpapagalaw sa lahat ng bagay sa sanlibutan ay ang DIYOS. Ang LAHAT ay KONTROLADO NG DIYOS. Yari na ang BLUE PRINT o Plano ng buhay ng LAHAT NG NILALANG. Basta LAHAT. Kahit na ang buhay ng mga naging ALABOK na at ang mga ISISILANG PA. Kung mananalo ka sa blackjack o lottery ay naka-record NA. Kung maa-aksidente ka ay naka-lista na rin. Bakit kaya hindi ka man lamang mabigyan ng WARNING o SINYALES para maligtas ka? Basta kahit na ano pa ang maganap sa isang tao ay makatwiran pa ring sinasabi na: 'YAN AY KAGUSTUHAN NG DIYOS. Para yatang Tailored to Fit ang paglalagay ng isang KAPANGYARIHAN NA LAGING TAMA.

Ang aking pagkabasa o intindi sa naturang paliwanag ay ganito.
PRE-DESTINATION - isinasaad na nakatakda na ang ating guhit ng palad o kapalaran at wala na tayong magagawa dahil tapos na ang blueprint.

Ang paniniwala o principle na ito ay nagsasabing ni isa sa mga anak ng Diyos ay hindi kakailanganing managot sa kanilang masamang gawain dahil wala naman silang magagawa sapagkat yaon ang nakatakda. Wala ring kapasahan o dahilan upang magkaroon pa ng Manunubos o taga-Pagligtas dahil wala namang kasalanang pagbabayaran dahil sa ayaw at sa gusto mo, mangyayari ang nakatakda. Samakat’wid maaari mong gawin ang lahat na gusto mo kasama na ang pinakasukdulang krimen o kasalalan dahil hindi mo naman pananagutan ito sa Diyos, wala kang magagawa o gagawin na hindi itinakda.

Ito ay isang paglilihis sa katotohanan at parang umaalingawngaw ang tinig ng mga kampon ni Lucifer na pilit binabaluktot ang katotohanan, nagbibigay ng naiiba at ligaw na pangangatwiran upang mapahamak ang mga nilalang ng Diyos.

Ito ay kabalintunaan ng katotohanan, na tayo, ang bawat isinilang, isinisilang at isisilang pa ay may ‘agency” o kalayaang magpasiya para sa kaniyang sarili, ang pumili ng mabuti. At sapagkat tayo ay mga nilalang lamang, dahil sa ating kahinaan, lahat tayo ay magkakasala, magkakamali. Ito ang dahilan kung bakit kailangan natin si Hesukristo, ang bugtong na anak na nag-alay ng buhay, na umako sa lahat na kasalanan ng lahat na nilalang, kasama ang mga pagod, gutom, hirap, kalungkutan, lahat na uri ng sakit, at lahat na, na ang lahat na ito na dinanas Niya para sa ating lahat kailanman ay hindi kayang unawain ng tao. Kung kaya’t si Hesukristo na isang Diyos, sa kanyang katawang tao ay nagpawis ng dugo sa Gethsemane.

Samaktwid, kung tayo ay hindi lalapit at kikilala sa Kanya, at pasasakop sa inialay Niyang sacripisyo o “Atonement, “ kailangang danasin natin ang sukdulang kaparusahan na inako niya, sapagka’t hindi mo tinanggap ang kanyang alay, tinalikuran mo Siya, walang kang pagsisisi at puno ng kadiliman ang iyong isip at puso.

#37: KATUPARAN NG BATAS NI MOSES, ANG KAPUNUAN NG EBANGHELYO Author: MingLocation: Georgia PostPosted: Fri Mar 08, 2013 2:27 pm
    —
Sina Adan at Eba ay tumanggap ng mg sugo ng Diyos upang aralan sila ng kalooban ng Diyos. Sila ang simula ng lahi ng sangkatauhan at mahalaga na makatanggap ng katotohan ang mga salin-lahi tungkol sa kabutihan ng Diyos at sa pagsunod sa Kanyang kalooban.

Sila ang nag-umpisang mag-alay sa Ama ng sakripisyo, sinusunog na mga unang anak ng kanilang mga hayop (firstlings of the flocks). Matatandaan natin na maging si Abraham ay sinubok Niya kung handang ialay ang kanyang kaisaisang anak na si Isaac. Sa panahon ni Moses ay ganito rin ang naging kalakaran sa pag-aalay sa Diyos. Natapos lang ang ganitong uri ng sakripisyo nang dumating ang panginoong Hesukristo.

Ang buong Lumang Tipan ay sagana sa mga ganitong gawain at simbolo. Ang mga tao, lalo na ang mga piniling lipi, mga tao ni Abraham, Noah at iba pa, sa pamamagitan ng mga nasabing sakripisyo ay itinuturo sa pinakamahalaga, pinakabanal, pinakasukdulan at pinakamakahulugang sakripisyo ng buong kalupaan, ang sakripisyong tutuparin ng bugtong na anak alang-alang sa mga anak ng Diyos at bilang pagsunod sa kalooban ng kanyang Ama.

Ang batas ni Moses ay isang paghahanda upang dalhin ang kanyang mga tao kay Kristo. Ito ay isang batas ng paghihigpit, gawain, at mga ordinansa upang hindi mabaling ang mga tao sa kasalanan, kapalaluan at pagrerebelde sa kanilang Diyos tulad ng dati kanilang ginawa. Si Kristo ang katuparan ng mga batas ni Moses, ang kapunuan ng ebanghelyo. Siya ang bagong tipan. Kahit ang mga batas ni Moses aniya, ay tapos na, at binigyan Niya ng bagong kahulugan ang sampung utos, na nagsasabing “Una ay ibigin mo ang Diyos nang higit sa lahat at ang ikalawa ay ibigin mo ang iyong kapwa na tulad ng pag-ibig mo sa iyong sarili.”

Sinabi ng Panginoong Hesukristo na sa kanya natatapos ang mga sakripisyo na nagtitigis ng dugo ng mga alay na hayop. Itinigis Niya ang kanyang sariling dugo para sa atin, na walang pinipili, ito ay para sa lahat.

Kailangan niyang danasin ang lahat nang ayon sa sarili niyang kagustuhan, walang pag-aalinlangan, na nag-iisa.

Sa aking sariling karanasan, noong araw kapag nasa ano mang paligsahan ako, o pag ako ay nasasaktan, kapag nakikita ko si Ama sa paligid, sa mga nanonood ng palaro, ako ay tumatapang, buo ang aking loob, at may pagtitiwala akong siya ay laging nandiyan para sa akin.

Kung kaya’t ang ating Panginoong Hesukristo, sa pagkabayubay niya sa krus, sa mga huling sandali ng kanyang sakripisyo, ay kanyang sinabi, “Ama, bakit mo ako pinabayaaan” o sa ibang sabi ay bakit mo ako pinag-isa.

Kailangang bumitaw ang Ama sa mga sandaling iyon upang tunay na pag-isahan ng kanyang bugtong na anak ang kanyang alay na sakripisyo. (He withdrew his presence) Ang sabi ng iba ay ito raw hinaing na ito ng panginoon ang nagpapatunay na hindi siya Diyos. Ito ay isang lihis na aral at pagtatanggi sa Panginoon.

#38: Ayon kay Mang Tasyo. Author: Kabisang Tales PostPosted: Mon Mar 11, 2013 1:41 pm
    —
Hindi mainam na ang pananalig( faith) lamang ang maging gabay ng isang tao sa kanyang buhay. FAITH: belief in the traditional doctrines of a religion.(pananalig sa nakaugaliang panuntunang aral ng pananampalataya) Ilan sa mga aral ay: sampong utos; 3 dios sa isang persona; may langit at impiyerno; nilalang ng dios ang tao, halaman, hayop at lahat-lahat na.
Kapag hindi ka sumunod sa mga aral na ito ay mananagot ka sa DIOS.
Ayon kay Mang Tasyo, mas magaling na magkaroon ang isang tao ng malawak na kaalaman(knowledge) para maunawaan niya kung ang mga bagay na ipinatutupad sa kanya ay may batayan tungo sa katutuhanan.
Wala pa man ang relihiyong kristiyano ay may sarili nang paniniwala ang mga unang tao. Dahil sa ang sinasamba nila ay mga bagay na nakikita sa paligid tulad ng bato, hayop, apoy, puno at tao rin, kaya sila ay pinamagatang PAGANO(pagan). Ayon sa kasaysayan ng bibliya, ang 3 relihiyon na Judaism, Islam, Christianity ay nagmula kay Abraham.
Ayon sa Funk and Wagnall's, 'There is a strong support of the theory that the earliest Christianity was Judaistic in every way; that it was, in essence, a Judaistic Reformation with the addition of Messianic principles which had been already current among the Judaeans for about two centuries. Judaistic Christianity, however, practically disappeared after the fall of Jerusalem in A.D. 70'. (na ang kristiyanismo ay mala-hudiyo(Jew).
Kaya hindi nakapagtataka kung ang seremonyas at paniniwalang Kristiyano ay mabahiran ng sa ibang paniniwala: sunday from pagan romans; easter from pagan egyptians; christmas from the pagan babylonians, truingod from the gnostics; IMMORTALITY from the pagan greeks and with many doctrines combined.
Ayon din sa greek mythology ay sinamba nila si Zeus(Jupiter) kaya ang bahid ng empluwensya nila sa kristiyanismo ay tawagin ang kapangyarihan sa lahat na Theos, Dios or God.
Ang taga-ligtas nila ay si Zeus kaya ang kapalit ay pangalang Jesus(Lesous or Zeus).
Ang ibig kong puntahan sa aking mga pahayag ay may kasaysayan ang pagsisimula ng relihiyon. Kung nasa Paete tayo ay malakas na maririnig, 'KAILANGANG ARUKIN, USISAIN AT ALAMIN'. Meron na nga naman tayong kaisipan na makapag-sasaliksik at makahahanap ng katutuhanan.

#39:  Author: Ulong Purol PostPosted: Mon Mar 11, 2013 8:05 pm
    —
Totoo ang iyong tinuran Kabesang Tales,

Ang Kristiyanismo na ating alam ay masasabi nating "Hybrid", kung baga sa isang bagay, halimbawa na lang ay halaman, ito ay kumbinasyon ng iba-ibang katangian na inipon sa iisang halaman, iba-ibang paniniwala at kinaugalian na sa kalaunan ay tinawag na Kristiyanismo.
Masakit pero ang totoo, higit na maraming Kristiyano ang ligaw sa kinagisnang paniniwala. Masasabing ligaw, sapagkat hindi tulad ng mga taga Berea, kung ano na lang ang sabihin ng pari o pastor o kanilang lider, ay siya na lamang pinaniniwalaan, at hindi na kusang nagsasaliksik ng Biblia at kung ano talaga ang itinuturo nito.
Si Constantine and Romanong lider na siyang nagpasimula ng Linggo bilang pagsamba, at siya rin halos ang nag-umpisa na magkalat ng relihiyong Romano Katoliko. Hindi nakapagtatakang dala dala niya ang tradisyon na paggawa ng mga imahe upang pag-alayan ng mga bulaklak at kung anu-ano pang uri ng pagsamba.
Kung babasahin natin ang Bibliaya ay mariing tinututulan ito ng Diyos, subalit dahil nga si Constantine ay kinikilalang lider at siya rin ang nag-umpisa ng tinatawag na "Crusade", kaya sa pamamagitan ng tabak ay sapilitan niyang nasakop ang ibat-ibang nasyon tungo sa kanyang paniniwala.
Ang lipunan ng America ay punong puno ng mga Paganong tradisyon na magpahanggang sa kasalukuyan ay nakakapit pa rin sa karamihan ng Kristiyanong relihiyon sa bansang ito. Ito na lang ang halimbawa, walang kinalaman ang itlog at kuneho sa Lent Season, pero ipinagdiriwang nila ang Easter sa pamamagitan ng paghahanap ng itlog at mga palamuting kuneho, ang totoo niyan ipinagdiriwang nila ang kapistahan ng reyna Isthar na siyang ina ng Paganong si Nimrod na siyang nag-umpisa ng Babylonian Empire.
Ang Haloween na ipinagdiriwang natin ng orihinal sa Pinas bilang paggunita sa mga yumao ay wala din sa Biblia, at lalo namang walang kinalaman sa Trick or Treat na may kung anu-anong kasuutan na nagdiriwang sa hari ng kadiliman.
Ang Christmas sa America na ginagaya natin sa Pilipinas ay walang kinalaman sa pagkapanganak ng Panginoon, sa halip ay punong puno ng pagdiriwang ng kasayahan at mga Paganong tradisyon. Ang petsang Disyembre 25 ay kusang itinaon upang ipagdiwang ang ang pagtatapos ng mahabang gabi, na ang ibig sabihin ay ang pagsilang ng bagong araw, ipinagdiriwang nito ang Paganong pagkapanganak ng kanilang hari na si Osiris ng sibilisasyong Ehipto.
Kaya kung tutuusin, wala talagang masasabing totoong Kristiyanismo sa kasalukuyan, liban sa iilang grupo na hindi lumilihis sa katuruan ng Banal na Tipan.
Ang tunay na Kristiyanismo ay makikita sa buhay na patotoo, hindi itinataas ang kung sinong Lider, o denomination, at sa halip ay kinikilala ang walang bayad na pabor ng Panginoon, at kung magkagayon ay malinis ang pamumuhay at walang bahid ng Corruption kahit pa nga mayroong mataas na katungkulan sa gobyerno.
Sapagkat ang totoo niyan, hindi nakabatay sa ating ginawa ang pabor ng Diyos, kundi batay sa ginawa ng Kanyang nag-iisang anak na si "Yasuhua".
Ang ating papel ay tanggapin Siya o kaya'y i-reject. Doon tayo hahatulan ng Diyos.
Ang tunay na tumanggap sa Kanya ay may matuwid na pamumuhay subalit yung bulaan, ay baluktot pa rin ang pamumuhay. Makikita iyan sa bunga.

#40: BAGO PA ANG LAHAT AY SI KRISTO NA Author: MingLocation: Georgia PostPosted: Tue Mar 12, 2013 7:59 am
    —
Si Kristo ay bago pa ang pundasyon ng mundong ito. Siya ay si Jehovah sa Lumang Tipan, ang hindi pa isinisilang Kristo sa laman, ang Salita na tinutukoy ni John, ang itinilaga ng Amang upang malikha ang sandaigdig, ang Tagapagligtas at Manunubos, ang ipinangakong Mesias.

Si Adan at ang lahat ng mga propeta ng Lumang Tipan, ay nagpatotoo na ang Tagapagligtas ay isisilang sa kalagitnaan ng panahon (meridian of time). Ang lahat ng mga ito ay nagalak habang ipinapakita sa mga pangitain at paghahayag ang Kanyang kapanganakan, kamatayan, at pagkabuhay na muli. Ang ilan sa mga propeta kung hindi lahat ay ipinakita ang mga dulo ng Kanyang nilika, kasama na ang araw natin. Ang mga propeta ay mga banal na sugo mula sa Amang Diyos upang ipangaral sa lahat ng bansa, lahi, at mga tao ang dakilang plano ng kaligayahan, ang plano ng pagtubos. Marami sa kanila ang nagbuwis sariling dugo maipahayag lamang ang mga salita ng Diyos.

Ang Diyos ay liwanag o sa ibang salita ang pinagmulan ng lahat ng kaalaman at katotohanan. Walang katapusan sa kanyang kapangyarihan at kaluwalhatian, walang katapusan ang kanyang paglikha. Ibinigay niya sa atin ang utos para sa ating sariling kaligtasan. Ito ay hindi batas ng paghihigpit sa atin, bagkus ang mga ito upang protektahan at gabayan tayo.

Ihalimbawa natin ang ilang batas -trapiko:

One way or isang daloy lamang
Noleft or right turn -Walang kaliwa o kanan
Maximum speed-pinakamabilis na takbo
Traffic lights- ilaw-trapiko

Mayroon kang pagpipilian upang sumunod o lumalabag sa mga batas na ito. Kapag ikaw ay nagpasiya hindi mo maaaring takasan ang mga kahihinatnan ng iyong pinili. Sa ospital o sa sementeryo/libingan ang bagsak mo. Kung nabuhay ka, dapat mong harapin ang kaparusahan na ayon sa sa batas na iyong nilabag. Ito ay hindi lamang dahil lumabag ka sa batas kundi pati na rin dahil inilagay mosa panganib sa buhay at kabutihan ng iba. Ito ba patas? Walang pasubali. Ito ay batas lamang ng tao. Paano pa kaya mas patas ang mga batas ng Diyos?

Kapag ikaw ay lumayo sa liwanag, saan ka kaya mapupunta? Saan pa kundi sa kadiliman. Kung hindi mo matanggap ang katotohan dahil sa iyong maling gawain, makasariling adhikain, at kapalaluan, saan ka kaya papunta? Saan pa kundi sa kabalintunaan ng katotohanan, sa kasinugalingan o pagkabulaan.

Dahil sa ikaw ay lumayo sa liwanag, ang iyong mga anak, mga nasasakupan, mga tagasunod, ay aaralan mo ng naiiba o lisya sa aral na hindi mo tinanggap. Gagamit ka ng mga haka, mga kabulaanan, ng element ng takot at panggigipit upang sila ay pailalim sa iyong kapangyarihan.

Unti-unti ang lahing ito ay magiging mangmang sa maraming bagay. Sa kamangmangan sila ay magiging alipin ng namumuno sa mahabang panahon. Sila ay pababa nang pababa sa kaalaman. Kung ikaw ay bulag, maaakay mo ba ang kapwa mong bulag? Kung ikaw ay nasa kadiliman, makapagbibigay ka ba ng liwanag?

Ang mga Hudyo o lahi ni Abraham, Isaac, at Jacob, hanggang sa pagdating ni Moses ay sumasamba na sa kanilang Diyos na kinilalang Jehovah. Si Jehovah ay si Kristo na hindi pa nagkakatawang-tao. Samakatwid sila ay Kristiyano subalit iba ang kanilang tawag dito, hanggang maging Judaism sa ating panahon. Ang salitang ito-Judaism_ ay may kinalaman sa lahi ni Judah na isa sa labindalawang tribu ng Israel. Dangan na lamang at nagkaroon ng sigalot sa pagitan ng mga tribong ito, at dahil na rin sa pagkakasakop sa kanila ng maraming imperyo sa mahabang panahon.

Ang mga imperyong sumakop sa kanila at pagkatapos ay yumakap sa Kristiyanismo tulad ni King Constantine ay may ibang motibo. Ginamit niya ang relihiyong ito upang mapalakas at mapalawak pa ang kanyang kapangyarihan. Upang mapagbigyan ang iba pang kultura at relihiyon ng kanyang mga sakop at upang mainganyo ang mga ito na sumama sa kanya ay isinangkap niya, o tinanggap ang ilang mga tradisyon at seremonya na isama sa dati ay payak na gawain ng mga naunang Kristiyano.

Pinangaralan ni St. Paul ang mga Kristiyanong Romano noong araw na baguhin ang kanilang mga tradisyon, ang pagkilala sa dati nilang mga Diyos na tulad Zeus. Mababasa ito sa mga liham niya sa Romans.

Matatandaan na si Haring Solomon, dahil sa dami ng kanyang asawa, mahigit sa 600 daan, ay natutong pagbigyan ang mga paganong asawa niya sa pagpapatupad ng mga paganong tradisyon, seremonya at senyales. Nadungisan ang dating payak at banal na mga Gawain sa templo ni Solomon hanggang hindi na ito naging katanggap-tanggap sa Panginoon at bumagsak ang kanyang dati ay tanyag na paghahari.

#41: Walang Simula at Walang Katapusan. Author: Kabesang Tales PostPosted: Wed Mar 13, 2013 8:46 am
    —
In any case, the proposal that time did not exist until it was created is incoherent. CREATION has the concept of TIME embedded in it. Someting that did not exist "before" now exists "after". You can't have a creation if you have NO time. (Kapag nabanggit na wala pang oras(hindi pa lumalakad ang oras o panahon) hanggang hindi ito nalilikha ay hindi kapani-paniwala.) Ang PAGLIKHA(creation)ay may kaagapay nang kaisipan ng ORAS(paglakad ng panahon). Isang pangyayari o kaganapan na WALA pa NOON pero NGAYON ay MERON NA.) Hindi magaganap ang PAGLIKHA kung walang panahon o oras na ito ay dapat mangyari.
Ang sabi ni Cicero sa kanyang De Natura de Deorom, " why the world builders appeared on the scene after infinitely many centuries". (Bakit ngayon lamang lumabas sa eksena ang sinasabing Lumikha ng daigdig, matapos na lumipas ang mahabang panahon.) Ang sabi naman ni Saint Augustine of Hippo ay "TIME did not begin until the CREATION". (Ang oras of panahon ay nag-umpisa lamang nang maganap ang PAGLIKHA).
Ito ang bagay na hindi magkasundo ang relihiyon at siyensya. Na kung ang sanlibutan(universe) ay may umpisa o lagi na lamang nandiyan(eternal). Ayon sa siyensya, ang ating sanlibutan ay nagmula sa isang mas malawak na sanlibutan(multiverse) na palagi na lamang nandiyan. Gawin nating halimbawa ay isang lobo(balloon) bilang mas malawak o malaking sanlibutan. Sabihin din natin na ang ating sariling sanlibutan(galaxy, milky way, solar system) ay nasa loob ng lobo na ito. Isa pang bagay na sabi ng siyensya ay lumalaki ang lobo(multiverse). AT isipin din na ang halimbawang lobo ay walang balot o enclosure dahil sa ang multiverse ay nag-e-expand(lumalaki o lumalawak).
Ang paniwala na walang simulang sanlibutan, walang SIMULA at walang KATAPUSAN ay tinututulan ng Jude0-Christian-Islamic belief. Kung walang pinagmulan ay walang Lumikha. Kung walang pinagmulan ay napakatagal bago sumapit ang kasalukuyan.
Sa binanggit kong SOLAR SYSTEM ay ang ARAW(sun) ang sentro ng pag-ikot ng 8 PLANETA kasama na ang ating DAIGDIG(earth).

#42: TIME AND SEASON Author: MingLocation: Georgia PostPosted: Thu Mar 14, 2013 2:46 pm
    —
Aking sariling kuru-kuro and sinasabing time/oras mula nang paglikha ay may kinalaman sa itinalagang pag-inog ng ating mundo sa araw na siyang sentro n gating solar system.

Mainam alalahanin na ang oras ng Diyos ay iba sa oras ng tao na Kanyang nilikha. Napaka-perpekto ng Kanyang mga gawain at paglikha kung kaya’t walang maaaring pagkakamali sa ano pa mang aspeto.

Palagi nating naririnig ang sabing” In god’s own time.” Tayong mga nilikha ay mga hamak lamang ang kaalaman kung ihahambing sa isang maliit na karununga ng Diyos. Sa Kanyang panahon at ayon sa kanyang kabutihan ay unti-unti niyang iminumulat ang mga tao sa bagay na kakailanganin nila sa pagtakbo ng panahon.
Ang mga imbensyon, mga teknolohiya, mga kaalamang kagilagilalas ay ipinagkaloob niya sa mga pantas upang maging bahagi ng kanilang henerasyon at upang makatulong sa kanilang pag-unlad.

Sa larangan ng astronomiya ay mapapansin natin, na habang lumalakas ang mga lente ng mga naglalakihang “telescope” sa lupa man o sa “space” ay tila lalong lumalawak din ang sangkatutak na tala, solar system, galaxy na parang mga buhangin sa dalampasigan. Kailanman ang mga ito ay hindi mabibilang ng mga tao. Kung ang katawan nga ng tao ay hindi malirip ng mga henyo ng medisina ay papaano pa kaya ang mga nilikha sa kalawakan?

#43: Isang pahapyaw na kasagutan sa ilang mahahalagang katanungan Author: MingLocation: Georgia PostPosted: Thu Mar 21, 2013 12:49 pm
    —
Saan tayo nanggaling?

Namuhay na tayo bilang mga espiritung anak ng Amang Diyos na punong puno ng kaluwalhatian at kabutihan. Sa lugar na iyon ay walang gutom o kahirapan, mga anghel tayong namumuhay sa kanyang piling. Ang Diyos ayon sa mga banal na kasulatan ay walang simula at walang wakas- from eternity to eternity, no beginning and no end. Sapagkat kung may simula ay mayroon ding wakas.

Sa pamamagitan ng propetang si Joseph Smith, Jr. sa mga banal na kasulatang sumakamay niya ay ipinahiwatig ng Ama ang ganito, "At mundong di mabilang ang akin nilikha, at nilikha ko ang mga ito ayon sa aking sariling layunin/hangarin, at sa pamamagitan ng Anak na aking Tangi at bugtong na Anak ay nilikha ko sila,

At marami ang mga nilika ko at hindi mabibilang ang mga ito ng tao; ngunit ang lahat ng bagay ay bilang sa akin, sapagkat ang mga ito ay akin at alam ko ang mga ito. "

Bakit tayo nasa daigdig?

Kailangan natin ang pag-unlad mula sa pagiging espiritu upang makausad tayo sa lalo pang mas mataas at kaigaigayang kalagayan na kung saan ang mga katangian ng Ama ay makamtan din natin at makapaglakbay tayo sa kaluwalhatiang walang hanggan.

Ang pagkakaroon ng katawang tao, ng sangkap ng mortalidad, ang kailangang pagdaanan natin at makapasa tayo sa mga daranasin nating mga pagsubok ng buhay na mortal.
Ang liwanag ni Kristo ay ibinibigay sa bawat taong isinilang, isinisilang at isisilang pa upang maging gabay sa mga pagpapasiya kung tayo ay pipili ng mabuti o hahayaan nating mahulog tayo sa kumunoy ng kasamaan at tuluyang malayo sa awa at kabutihan ng Panginoon. Ito ay isang maituturing na pagtalikod o pagtanggi sa sakripisyong inialay ng Panginoon. Samakatuwid hindi ka maaaring makakamit ng kapatawaran sa iyong mga pagkakasala at ito ang magbubulid sa iyo sa dagat-dagatang apoy.

Saan tayo patungo?

Matapos ang ating saglit na pamumuhay sa mundong ito, sa oras na lisanin ang mundo sa kamatayan, ang ating katawang lupa ay saglit na matutulog o babalik sa lupa samantalang ang ating mga espiritu ay tutungo sa isang espiritwal na mundo na sa isang pagkakataon sa Bagong Tipan ay tinawag ni Kristo na isang paraiso.

Dito tayo maghihintay ng takdang panahon kung kailan magkakaroon ng pagkabuhay na mag-uli o “resurrection” para sa lahat, mabuti man o masamang mga anak ng Diyos. Ito ay mangyayari pagkatapos ng isanlibong taon na kung tawagin ay “millennium” kung kailan ang Panginoong Hesukristo ay mamumuhay sa daigdig na ito kasama ang mga aabutang buhay matapos ang “Armageddon.”

Matapos ang isanlibong taon, o “millennial reign” ng Panginoong Hesukristo, ay ang pagkabuhay na mag-uli ng lahat na isinilang at namuhay sa mundo, ang pagsasama ng mga espiritu (na nahihintay sa paraiso) at katawang-lupa upang hindi na magkahiwalay kailanman.

At ito na ang panahon ng paghuhukom. Kung paano natin ipinamuhay ang maikling inilagi sa mundo ay doon papatawan tayo ng karampatang pabuya o kaparusahan. Nakaka-intrigang isipin na sa maikling buhay natin sa daigdig na ito na inihalintulad sa “isang kisap-mata” kumpara sa walang hanggan, ay itatakda ang kahihinatnan natin sa walang hanggang buhay o “eternity.”

Subalit hindi naman langit o impyerno lamang ang ating pupuntahan. Kung kaya’t sa Kanyang mga aral ay sinabi Niya na iba ang liwanag ng araw kaysa liwanag ng buwan, ay gayundin naman ang liwanag ng mga tala at bituin ayon sa paningin ng mga tao. Samakatuwid ay iba’t iba rin ang kalalagyan ng mga tao sa paghatol na ipapataw ayon sa ating ipinamuhay.

#44:  Author: bacon PostPosted: Thu Feb 19, 2015 11:39 am
    —
think about it.. if there's a god, there should be one true religion.. sorry to spoil but religions are all man-made..

#45:  Author: Guest PostPosted: Thu Feb 19, 2015 12:36 pm
    —
Religions were created to mollify the wild behavior of humans. I tend to believe more on the Darwinian philosophy of the Theory of Evolution.

#46:  Author: bacon PostPosted: Thu Feb 19, 2015 3:37 pm
    —
Anonymous wrote:
Religions were created to mollify the wild behavior of humans. I tend to believe more on the Darwinian philosophy of the Theory of Evolution.


and religion does 3 things very effectively:
1. it controls people
2. it deludes people, and
3. it divides people...

and religious people would never accept the Theory of Evolution, why?
simple, if evolution is true (which has tons of proofs and evidence compared to creation) there will be no Adam and Eve, no original sin, no need for a christ, and no christianity.. end of story..

#47:  Author: Buknoy PostPosted: Fri Feb 20, 2015 4:32 am
    —
Bacon,

Iginagalang namin ang iyong opinyon. Nahihinuha kong isa kang kabataan, o kung may edad ka man, ikaw ay mayroong mataas na pinag-aralan sa pamantasan.

Hindi na bago ang ganyang pananaw, bago pa man si Darwin ay may nauna pa sa kanya na nag-isip ng ganyang Teorya.

Ang isang resonableng tao ay mayroong pag-iisip na gaya mo, kailangang mapatunayan, makita, maramdaman. Wala namang masama doon, katunayan mabuti nga yon para hindi maloko ninuman.

Subalit may mga bagay na labas sa Physical Dimension na ating ginagalawan, at kung hindi mo pa nararanasan yon, hindi kita masisisi.

Kung tunay na bukas ang ating pag-iisip, hindi natin agarang huhusgahan ang mga bagay na hindi natin kayang unawain sa ngayon.

May punto namang lahat ang sinabi mo, at katunayan ay ginagamit yan ng mga corrupt na lider ng relihiyon para sa kanilang pansariling interest.

#48:  Author: bacon PostPosted: Sat Feb 21, 2015 3:49 am
    —
common sense.. very simple..
just because you can't explain something extra-ordinary, it doesn't mean its from god.. first, it has to be proven first before you make any claims, the burden of proof lies on religious side. you can't just say "IH BASTA! KAPIPILOSOPO MO ABAH!"
you mentioned that there is something outside our physical dimension? thats physics. quantum mechanics to be specific. i'm not a physicist, so i can't explain it to you but since you mentioned it, would you mind explaining it us? oh right, you cant explain it so it must be from god.. LOL
and you don't have to patronage me. i'm not the topic here so just stick to whats on the table.

Again, if you're trying to prove that your god exist, there are 2 things you should consider:
1) reading and quoting the bible is NOT a valid research, and
2) "i feel him in my heart" is not a valid data. (like the one you are trying to implore)

#49:  Author: Buknoy PostPosted: Sun Feb 22, 2015 12:39 am
    —
Bacon,
Bai, ay kaiigi laang na makipag huntahan sa iyo aba!

Una sa lahat hindi ko intensiyon na mag-patronage sa iyo. Sinasabi ko laang ang inaakala kong tama, gawa baga ng ganito hani.

Aba, ay kung wala kang mataas na pinag-aralan, hindi sasagi sa isipan mo ang ganyang pilosopiya na tama naman talaga. Kailangang mapatunayan, kahit nga sa hukuman natin ay, hindi ka paniniwalaan ng husgado kahit pa totoo ang sinasabi mo kapag wala kang ebidensiya ay!

So, wala tayong pagtatalunan tungkol doon, kaisa mo ako sa bagay na iyan.

Tungkol sa sinasabi kong outside o labas sa ating dimensiyon, hindi mo pa nga naranasan na masaksihan ang mundo ng espiritwal, pero ako naranasan ko na, nakita ko at nasaksihan ang kababalaghang hindi maipapaliwanag ng siyensiya o ng pilosopia kaya.

Ito ang isa, sarili kong magulang ang kausap ko, yon ang buong pag-aakala ko dahil physical body niya ang kausap ko, pero ang hindi ko alam, merong ibang nilalang na sumakop sa physical body na iyon, at buong talim na nanlililisik ang mga mata, sa bandang huli, isang dalubhasa sa espiritwal na bagay ang humuli sa nasabing nilalang, at ipinako siya, supernatural phenomenon, kaya hindi kayang maintindihan, pero malinaw ang mga pangyayari. Simisigaw ang nilalang na iyon, at sinabing, kung lalaki lang siya, ililipad niya ang magulang ko, subalit babae ang naturang nilalang kaya hindi niya kayang gawin yon. Saging na saba lang daw ang pagkain nila sa kanilang dimensiyon, at naiinggit daw siya na kumakain kami ay hindi daw naman namin siya kinukumbida, sagot ng manggagamot, aba ay papaano ka naman kukumbidahin ay hindi ka naman nakikita? Kaya tanong ng manggagamot, gusto mo bang bigyan ka namin ng pansit, dahil yon ang tanghalian namin noon. At oo naman ang sagot niya, kaya sabi ng manggagamot, hala bigyan mo ng tira natin, (Base sa kilos at gawi, alam na alam kong hindi ko magulang ang nasa loob ng physical niyang body, dahil ng ibigay ko ang pansit, parang isang asong gutom na halos dalawang kamay ang gamit sa pagkain. Nang matapos na'y tinanong uli siya ng manggagamot, "O ano masaya ka na, gusto mo na bang iwan ang katawan na yan, dahil kung hindi, tuluyan kitang ipapako", kaya pumayag naman ang nilalang, sabi ng manggagamot, hala sige tumalon ka na sa bintana, "nakiusap ang nilalang na dahil dalaga naman daw siya doon na lang sa pinto dumaan, kaya pumayag naman ang manggagamot.

Sa pagalis ng nilalang sa katawan ng aking magulang, humakbang lang siya ng ilan palabas sa pinto at parang tinabas na puno ng saging ang magulang ko bumagsak sa sahig, walang malay.

Nang mahimasmasan na siya, tinanong kung anong nangyari sa kanya, pabirong sabi ng manggagamot "Hindi mo alam, gutom na gutom ka, at humingi ka pa nga ng pansit gayong katatapos lang nating mananghalian" "Hindi ko alam yon, wala akong natatandaan". Sa sandaling yon alam kong ang magulang ko na ang nagsasalita, dahil pag tingin ko sa mata, nandoon na ang mata ng isang magulang sa anak, matang mayroong aninag ng pagsuyo at pagmamahal, hindi gaya ng mga naunang sandali na nanlilisik.

Kung merong espiritwal na mundo, kung may mga itim na espiritu, ang ibig sabihin niyon mayroon ding mabuting espiritu.

Heto pa ang isa, yung tinatawag na "Poltergeist", nasaksihan mismo ng misis ko, magkatrabaho kami sa isang center, isang gabi habang nakaupo sila ng kasamahan namin, kitang kita nilang umangat, lumutang sa hangin ang isang bangko samantalang wala namang bumubuhat, ilang saglit na nakalutang ang silya o bangko na yon, at pagkatapos ay biglang bumagsak, para bagang bigla na lang binitiwan ng kung sino mang espiritu na bumuhat niyon. Kung nananakot ang nilalang na iyon, hindi naman natakot si misis, kundi nagtaka lamang siya, papaano ba naman lulutang na lang ang isang bagay ng wala namang bumubuhat, at pagkatapos bigla na lang bibitawan, ano ba naman ang espiritung yon?, bale?, ogag? Sinong niloko niya? Hindi lang si misis ang nakasaksi, dalawa sila, kaya pagkatapos niyon nagkatinginan sila, para bang sinasabing, totoo ba yon?

Yan ang mga bagay na hindi lang basta lumulutang sa hangin, nakakausap pa mismo ang nilalang na yon, at sinasabi ang nangyayari sa mundo nila.

May mga taong akala mo kilala mo, pero pakaingat ka, baka kopya lang ang nakikita at nakakausap mo, dahil nangyari sa akin mismo, isang gabing dumaan sa harap ko ang bayaw kong barbero, at kinausap pa ako, tinanong kung nandiyan ba si misis, ang kapatid mo, sabi ko narito siya, nagtitinda, tatawagin ko ba, sabi niya sa akin, hayaan mo na, tutuloy na ako sa trabajo ko. Pagkatapos niyon umuwi na ako galing sa tindahan na iyon, at inaasahan kong pagdating ko nakaalis na papuntang trabajo si bayaw na kausap ko lang. Aba'y milagro ng sampung bulutong, nakahiga at naghihihilik ang bayaw ko, sabi ko, nung magising na, akala ko ba'y pumasok ka na, kausap lang kita kanina bago pumasok, "Anong kalokohan ang sinasabi mo, kita mong kagigising ko lang", nagdro-droga ka ba?" tanong niya sa akin. Aba, hindi a, ni hindi ko alam kung ano yung droga, nakakain ba yon, 8 years old pa lang ako noon.

Kaya base sa karanasan na yan, naranasan ko at nasaksihan ang kaunting saglit ng espiritwal na bagay, hindi yan kayang ipaliwanag ng agham at wala ding instrumento para yan sukatin, wala din ako maihaharap na ibidensiya para patunayan ang karanasan ko liban sa mga taong nakausap ko, nakasalamuha habang nangyayari ang mga bagay na yon.

Kung hindi mo pa nararanasan, sana'y huwag mo na ngang maranasan dahil sa isang resonableng pag-iisip, isang panggulo lamang yon, isang kabulastugan.

Hindi ko ginusto sa murang isip ko na maranasan ko yon, pero nangyari, wala akong choice sa bagay na yon, pero ipinaranas, hindi ko kayang patunayan ang Diyos, Siya lamang ang makagagawa niyon.

#50:  Author: bacon PostPosted: Sun Feb 22, 2015 5:03 am
    —
im glad you cleared that one up.. and that's very interesting story. and believe me, i've seen SOME of those when i was a kid. "demon-possed" kind of stuff, you can't explained why they're so strong, speaking different languages, etc etc.
we called them "supernatural" or "paranormal phenomenon".
by definition, a supernatural or paranormal phenomenon is an event that defies explanation in terms of the typical human experience. in other words, it is something that science can't explain; at least not yet. (but most definitely, not from a god) examples of paranormal phenomena include ghosts, cryptids, telekinesis, and other forms of psychic powers or supernatural entities
science offers a better explanation as to why these kind of things happened rather than "oh, you cant explain it, its from god".
behind every shadow, ghost, poltergeist, and disembodied voice, there’s a perfectly rational explanation.
example 1) electric stimulation of the brain - an abnormal electrica ctivities in the brain could trigger an epilepsy. What happened was the scientists had stimulated the left temporoparietal junction (the part of the brain that defines the idea of self). by interfering with the area that helps us tell the difference between ourselves and others, the doctors screwed up the brain’s ability to understand its own body, thus leading to the creation of a copycat shadow person. Researchers are hoping this is the key to understanding why so many people, both schizophrenic and healthy, encounter shadow beings and other creatures like aliens.
2) the ideomotor effect
3) The automatism (one of my fave) - an “altered state of consciousness” where people say things and think things they’re not aware of. (you just gave us a good example of this) so when a psychic clears his mind, he starts searching for a friendly spirit guide. the spirit guide is supposed to enter his body and then provide secret knowledge about the universe. when the psychic clears his mind, random ideas and images start popping up in his head, and the medium assumes these thoughts are coming from another entity. but these ideas are just coming from his mind. our brains are capable of coming up with all kinds of crazy stuff without any conscious effort on our part. how many times have you had totally bizarre nightmares or daydreams? (talked to your dead relatives, perhaps?) that’s not the work of an otherworldly guide. That’s your brain, working overtime all the time.
4) carbon monoxide poisoning -carbon monoxide (CO) is an odorless, colorless gas, which makes it really hard to detect. yes, and it is dangerous because our red blood cells absorb CO much easier than they do with oxygen, and this oxygen deprivation leads to symptoms such as weakness, nausea, confusion, and eventually death. and...
5) the quantum mechanics - scientist believe when people have a near-death experience, all that quantum information leaves the brain, yet continues to exist, which is why some people report out-of-body experiences and lights at the end of tunnels.

like i said, science can't explain everything, yet. but they can offer you a better and sensible explanation that don't requires faith. but what about in the religion side? what explanation would i get? "oh, your faith is weak, you need to pray harder.." praying is useless and its a total waste of time. actually, the truth/reasoning is emerging to me thats why i don't need faith anymore. "you cant explain it, god did it.. you should trust him" .. uhmmm which god is it? there's tons of god out there..

and if i may add; the belief in these paranormal has been around for centuries, usually arising from stories passed down through cultures to explain elements of life that couldn't be easily understood.

OT:
i really like the way you response to my comments. those "bai", "hani" "laang" "baga" "kaiigi" "huntahan" (one of my fave). i really miss paete now..

#51:  Author: Buknoy PostPosted: Sun Feb 22, 2015 12:35 pm
    —
Bacon,

See, you are articulate in your communication that proves to me that you really went through higher education.

I completely agree with what you have presented, that's why Science is a solid rock foundation, there is no dispute with that.

I have also considered that myself, and in few cases that's a concrete logical explanation for criminal to do the things they did, they have split personality. That's another branch of para Psychology.

O.k., if all of those are the product of brain activities, so therefore, our brain has enough kinetic or maybe electrical energy to lift 30 lbs chair on the air, without deliberately doing them as my wife had experienced. That really doesn't make sense to me, I haven't seen in my entire life people who demonstrated that they can do that on purpose.

Personally I have no trouble accepting Science and Spirit world at the same time. There is no conflict at all. Let Scientist do their job, overall it helps humanity deal with lots of problems and inconveniences.
Let the Spirit world deal with corruption of humanity, so that we can at least eliminate the deliberate destruction, pain, atrocities, created by such corruption.

Science and Religion co-exist in different plane, in different aspect of human life, both have their advantage and disadvantages too. Typical of those are the radical ideas of one religion today, that deliberately kill people because they believe, their god is great.

Like you, I value truth more than anything else. Because at this moment it is very illusive. So much deception and manipulation.

The reason I don't totally sold out to Darwinian evolution is the corruption of his followers. They presented evidences, or I would say made up evidences to promote their idea.

Not long ago did the Lucy bone fragments was exposed as "HOAXED", it was constructed out of bone fragments, some part that are missing they constructed to make it appear as they wanted to.

What the artifacts are saying is that, there were life form of old that is now extinct, Dinosaur bones proved that. Sea Creature's remains that are scattered around the globe proved that.

Evolution will remain a Theory until proven beyond reasonable doubt. As of now, we are still subjected to peoples' own agenda, including Scientists who are obsessed with the proliferation of their idea.
I truly admire people including scientist who placed truth above all else, even beyond his personal reputation, who is willing to break his established belief if proven otherwise, a kind of person who has "Open Mind" in its real, pure undiluted sense.

#52:  Author: bacon PostPosted: Mon Feb 23, 2015 3:41 am
    —
Theory of Evolution may be "just" a theory but it was widely accepted in the scientific community. if you want to prove something or an experiment perhaps it will start as a HYPOTHESIS...
A hypothesis is an educated guess about the outcome of an experiment before the experiment is performed. (blah blah blah.. everyone knows that..) The most common format for a hypothesis is: If... (state the experiment you will be performing here)... then... (state the result you think will come of the experiment)... because... (support why you think this will occur).

A theory is a plausible idea used in order to explain a phenomenon. A theory has been extensively tested and is generally accepted, while a hypothesis is a speculative guess that has yet to be tested. another example of a theory is the famous Theory of Relativity. its only a theory but widely used world wide from semiconductors and computer chips, nuclear magnetic resonance leading to MRI imaging, particle accelerators leading to beams for cancer treatment to Global Positioning System Satellites.. but, no one contradict it because it didn't cause any trouble in any belief like the Theory of Evolution.

it is also true that there's a missing link from Denisova Hominin to Homo Sapiens (modern human) but scientist are still working on it.

Religion, on the other hand, man came from dust and woman came from a rib. nice, i don't see any logic in there but it was a great story. not only that, how can a snake talk? LOL. what about the sun is revolving the earth? Joshua 10:12-13. How could there be light on the first day of creation if the sun was not created until the fourth day. Gen 1:3-5 and Gen. 1:14-19. The earth has a foundation? LOL Proverbs 8:27-29; Isaiah 48:13. and how old is the earth? 6,000 only? why dinosaurs are not mentioned in the bible? did noah missed them? oh maybe the ark is too small for them.. what about unicorns and a virgin birth? and tons of tons of inaccuracies. but great story thou. this is why religion and science cant co-exist. but on the other hand, they can actually coexist.. example, those islamic extremist (religion) carrying a nuclear weapon (science) to destroy humanity.. and god (if there's any) just sitting where he is and cant do nothing about it, yet, he's the most powerful and most merciful.. lol

i cant blame you if you're affected by Darwin's corrupt follower, but what about those corrupt priest who likes to molest a child? that doesn't ring a bell? all religion is man-made..
god. (cheating) this explanation is what everyone eventually resorts to when the other answers fail. now, i should make clear that i'm not talking about any of the gods defined in various religions. throughout all of human history, we've been trying to explain existence. but nobody has ever succeeded. and it's likely that nobody ever will. so we create the concept of god, (which you cant question its existence, he's invisible, and he needs money every sunday) whose only necessary property is being "that which explains existence."

this doesn't tell us much about god, though. it doesn't mean that any particular religion is correct. it merely defines god as something which answers "The Question", because we have not been able to.

#53:  Author: Buknoy PostPosted: Mon Feb 23, 2015 1:16 pm
    —
We are going somewhere this time.

I like the way you question things, and that's perfectly fine.

That is one of the qualities that average people doesn't have.

I will just give you an overview, not a complete detail, my purpose is to let you discover by yourself. Experience is the best teacher.

First of all, God is the ultimate being, beyond our dimension, so therefore, He is not limited by time and space, as a matter of fact, He owns it, He is the one who created it.

If you are the owner, the designer, the builder, whatever you call that, you can modify, remodel, tweak, or do anything about it. Parts, let say the engine can not say, "Oh, no, no, I'm not suppose to be modified, my specific job is to run the system, you can't change me to whatever you want".

Now, about the sun, did you know that one quality of God is that He shines like a light? In the Book of revelation it says, "In the new Jerusalem, God will finally be present and visible, there will be no need for the sun, for He will be the light source of the city."

This God, is very different from the others, because He revealed Himself through His son Jesus or (Yeshua) closest pronunciation that we can come close, based on Hebrew text.

He is not angry, and doesn't want to pulverize whoever offended Him, like other god that people believe who are trigger happy executing people.

He is kind and compassionate just like what was told about Yeshua, who instead of condemning the practicing prostitute, He restored her dignity and gave a second chance to live a descent and productive life.

It is clearly stated in the Scriptures "God is not happy that anyone should perish (die, without hope, without the knowledge of the truth), but if possible should come to repentance and have everlasting life. He knows that, not all the people in the world will do that. In fact people will deny, ridicule, mock, even hate His son for revealing Himself.

It is known fact that even the Jews, His model, chosen by Him to demonstrate how God interact with humanity, does not recognize Yeshua as the son of God, they even crucified Him.

And that is given.

He is gentleman that He won't shove Himself in your throat if you don't want him in your life, He will leave you alone, as he had done since the representative of all humanity Adam had done.

But there will come a time when He will say "Enough", chance has been given throughout the entire human history to have their choice, nobody can say back to Him "I didn't know".

He is fair, at this moment as it was from the beginning we are still under the "Grace Period", He does not meddle with humanity"s affair. But don't be too comfortable, His time frame is almost over.

We have been warned, and the signs are pointing to that direction.

Overall, I could say He is the boss, His program runs according to His own choice but fair enough for people to know it in advance.

#54:  Author: Guest PostPosted: Mon Feb 23, 2015 3:42 pm
    —
Buknoy wrote:
We are going somewhere this time.

I like the way you question things, and that's perfectly fine.

That is one of the qualities that average people doesn't have.

I will just give you an overview, not a complete detail, my purpose is to let you discover by yourself. Experience is the best teacher.

First of all, God is the ultimate being,

- so someone must have created god coz he's a BEING.

beyond our dimension, so therefore, He is not limited by time and space, as a matter of fact, He owns it, He is the one who created it.

-not proven yet.. if the Theory of evolution is just a "theory", this is just a merely a "hypothesis", or not even one coz its not even an inteligent guess... so, this is not a fact, actually..

If you are the owner, the designer, the builder, whatever you call that, you can modify, remodel, tweak, or do anything about it. Parts, let say the engine can not say, "Oh, no, no, I'm not suppose to be modified, my specific job is to run the system, you can't change me to whatever you want".

- oh, so in that case what happened to an ice when melted? and then eventually evaporate? chemical changes are natural. people are getting older everyday.. science can explain that.. religion doesn't..

Now, about the sun, did you know that one quality of God is that He shines like a light? In the Book of revelation it says, "In the new Jerusalem, God will finally be present and visible, there will be no need for the sun, for He will be the light source of the city."

-then why he created the sun in the first place? what for? (the sun is the most adorned object in the history of mankind. it gives life, light, warmth, and protection.. aside from the fact that it is actually exist..) that doesn't answer the fact the whoever wrote the genesis was not smarter than the 5th grader. or doesn't know about the sun is the center and planets are orbiting.

This God, is very different from the others, because He revealed Himself through His son Jesus or (Yeshua) closest pronunciation that we can come close, based on Hebrew text.

-its actually Aramaic. anyway, this is one of my fave.. its like this; "Iam going to creat man and woman with original sin. then im going to impregnate a woman with myself as her child, so i can be born. once alive, i will kill myself as a sacrifice to myself. to save you from the sin i originally condemned you to.." makes perfect sense... you think?


He is not angry, and doesn't want to pulverize whoever offended Him, like other god that people believe who are trigger happy executing people.

-sure, im pretty much agree on that.. thats why he ordered to kill, oh i mean, slaughtered all the first born child in Egypt. Pharaoh was holding Moses and his people captive, and doing really nasty things to them. god tells Pharaoh to let his people go, but Pharaoh says no. To show Pharaoh that he means business, god retaliates by killing thousands of first born children (and adults that were first borns too I guess). he was like, "dont mess with me, im god..lol".. I'll stick to the children though. I'm assuming some first borns were young. Anyway, many of those children had nothing to do with the slavery and atrocities committed by the Egyptian rulers. It's a lot like being put punished for something,
someone else does. not to mention all those died in the great flood (if it really happened) imagine those small children died on the flood.. killing helpless people its like ISIS are doing today.. different era.


He is kind and compassionate just like what was told about Yeshua, who instead of condemning the practicing prostitute, He restored her dignity and gave a second chance to live a descent and productive life.

It is clearly stated in the Scriptures "God is not happy that anyone should perish (die, without hope, without the knowledge of the truth), but if possible should come to repentance and have everlasting life. He knows that, not all the people in the world will do that. In fact people will deny, ridicule, mock, even hate His son for revealing Himself.


It is known fact that even the Jews, His model, chosen by Him to demonstrate how God interact with humanity, does not recognize Yeshua as the son of God, they even crucified Him.

And that is given.

He is gentleman that He won't shove Himself in your throat if you don't want him in your life, He will leave you alone, as he had done since the representative of all humanity Adam had done.

-like god's unconditional love but if you don't believe in him, you'e going to hell (as if there's hell).. he has a special place called HELL, full of fire and smoke and burning and torture and anguish, where he will send you to live and suffer and burn and choke and scream and cry forever and ever 'til the end of time! But He loves you. LOL.. i think he didn't know the meaning of "unconditional".. too much for having a "free will" eh?

But there will come a time when He will say "Enough", chance has been given throughout the entire human history to have their choice, nobody can say back to Him "I didn't know".

He is fair, at this moment as it was from the beginning we are still under the "Grace Period", He does not meddle with humanity"s affair. But don't be too comfortable, His time frame is almost over.

-he doesn't coz he can't. let's all face it.. kids with cancer? part of divine plan? LOL.. children are dying coz of starvation? also part of divine plan? children are sexually abused, part of divine plan? if it is, what kind of god is he? if god's job is to provide everything for his people, i'd say he's not doing a good job.. he should resign, you know.. if this is the best god can do, i am not impressed. results like these do not belong on the résumé of a supreme being. and now, i'm having a threat coz i'm questioning him? what happened to my "free-will"? LOL


We have been warned, and the signs are pointing to that direction.

Overall, I could say He is the boss, His program runs according to His own choice but fair enough for people to know it in advance.


-i want you to know something, this is sincere, i want you to know, when it comes to believing in god, i really tried. i really, really tried. i tried to believe that there is a god, who created each of us in his own image and likeness, loves us very much, and keeps a close eye on things. i really tried to believe that, but I gotta tell you, the longer you live, the more you look around, the more you realize, something is fu***d up.

#55:  Author: Buknoy PostPosted: Mon Feb 23, 2015 11:18 pm
    —
I can sense the real frustration in you.

It's normal, how can you be happy if you see sufferings all around?, that's perfectly normal.

Just a clarification, it is a false idea to put responsibility on God, for things that humanity did.

He did not cause for children to suffer and and die, Corrupt people of power do. He did not cause for rape and disrespect for women to happen, lustful men do.

People wants God out of the equation, so He let the humanity alone.

If you are aware of the danger of Gangrene, doctor's has no problem amputating body parts that will contaminate the whole body. In a wider sense, God in an act of compassion for his chosen people ordered for the destruction of the whole culture in their neighborhood to get rid of contamination that will destroy them, and so they were, for failing to execute the command. I won't expect you to get it, you don't have time to study the whole context of the matter.

Oh by the way, you can say the 4 letter words too, some might be offended, it was also offending to the rule of this site, but I understand, I'm not offended.In a real sense I don't really expect for you to get it, or even understand it. In fact I don't even see that you will accept what I've been telling you, How can we ever agreed on things which frame of reference doesn't even exist.I can see, that, what you are interested at, is to drive your points.

Well, I will leave you alone too, I'm glad to have a chance to have exchanges with you, really is.

I always enjoy to know different views, it makes my life more interesting.

Appreciate your effort, that's the choice you made, and I'll make mine too.

I choose to sort out things from the rubble, what I see is the positive things despite chaos, I see love in spite of hate, I see compassion in spite of atrocities.

People and circumstances will throw us all kind of shits, but it is up to us to make fertilizer out of it.

#56:  Author: bacon PostPosted: Tue Feb 24, 2015 7:00 pm
    —
people always credit god for good things that are happening around us and not for the bad? LOL. thats kinda expected for a believer and bias. and people always thought that their god is one true god (wow, its like tons of god out there) and yet, no proof at all.. nada, zero.. its just an idea, fed into people's mind when they we're a kid. example: you think you're a christian if you're born in the middle east? no.. we're discussing islam now and not christianity if thats the case, or buddhism if you're born in india.. the biggest threat to humanity right now is religion.. look around you, i don't i have to specify.. 9/11? gaza strip? ISIS? i bet you can name more... these religion teach peace and yet they can't achieve peace.. why?

frustration? yes.. especially when you see those kids suffering and you think its a part you a "divine plan". they didn't do anything wrong and yet god (if there's any) just sitting and watching them suffer? i'm not a god but when i see those on tv, it surely breaks my heart..

is god willing to prevent evil, but not able? then he is not omnipotent.
is he able, but not willing? then he is malevolent.
is he both able and willing? then whence cometh evil?
is he neither able nor willing? then why call him god? people don't need special doctrines or teaching or intervention of something to understand this.. just common sense.. i'd rather be a free-thinker than a brainwashed.. and thats right, i made my own choice.

oh and btw, the four letter word? i used it as an intransitive verb, so there's no reason (at all) people will be offended by that..

"the lack of understanding of something is not evidence for god.. it's evidence of lack of understanding..." -L.Krauss

Goodluck on your endeavour Sir, and thank you for your time taking this small "sharing" here at USAP-PAETE forum.. if there's anything that i mentioned or pointed out throughout our "sharing" that may or may have offended our audiences here in any way, my apology.. thats not my intention..

GOOD DAY!USAP PAETE -> Inspirational and Spiritual


output generated using printer-friendly topic mod. All times are GMT - 5 Hours

Page 1 of 1

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group